Založ si blog

Pomník minulosti — základ budúcnosti. Štyri stovky delegátov z celého Slovenska schválilo nový program Matice slovenskej na slávnostnom sneme k 160. výročiu

Spisovateľ Miroslav Holečko reční pred zhromaždením na Slávnostnom sneme Matice

Spisovateľ Miroslav Holečko reční pred zhromaždením na Slávnostnom sneme Matice

Sila demokracie, kolektivizmu a samosprávy sú charakteristické vlastnosti unikátnej inštitúcie, ktorá nemá v Európe z hľadiska autentického demokratizmu obdobu. 21. 10. sa konal veľkolepý slávnostný snem Matice slovenskej, na ktorom bol schválený štyrmi stovkami delegátov nový program Matice slovenskej. Spolupodielal som sa priamo na úvodnej časti tohto programu, ktorú dodatočne kolektivisticky upravili aj ďalší kolegovia z vedeckého pilieru Matice.

Za hlavnú úlohu pri koncipovaní programu som si stanovil vystihnutie dejinnej kontinuity, úlohy organizovanej historickej pamäte národa s cieľom hľadieť do budúcnosti a reagovať na podobu súčasnej formy neoliberálnej globalizácie a extrémneho kozmopolitizmu ako hrozby pre slobodný rozvoj národnej kultúry v 21. storočí. Týmto smerom chcem poďakovať predsedovi Matice slovenskej JUDr. Mariánovi Gešperovi, PhD. za možnosť sa spolu-podieľať na tomto programe, ale aj matičným kolegom za doplnenie ďalších nadpolitických a nadkonfesionálnych ideí zo širokého spektra názorovej rôznorodosti matičného organizmu.  Pointa je vystihnutá aj v hesle Karola Kuzmányho, ktoré sa stalo mottom SNEMU Pomník minulosti — základ budúcnosti.

Okrem schválenia programu MS Snem schválil aj zmenu stanov (s cieľom ich demokratizácie) so zjavnou demokratickou väčšinou.

Zatiaľ neupravenú časť programu, ktorá vyšla ako návrh v Slovenských národných novinách, si exkluzívne môžete prečítať na mojom blogu.

***

PROGRAM MATICE SLOVENSKEJ demokraticky schválený 21. 10. 2023

Matica slovenská (ďalej len MS) je historicky najstaršou celonárodnou kultúrnou ustanovizňou, ktorá od svojho vzniku roku 1863 participuje na formovaní národného povedomia, čím podporovala vlastenecké a národno-štátne záujmy v rozličných dejinných epochách po vznik Slovenskej republiky (ďalej len SR) roku 1993 a súčasnosť. Na prvom mieste išlo o podporu slovenskej inteligencie na poli vedy, kultúry, osvety a umenia, folklóru, divadla a kultúrnych tradícií i vydavateľskej činnosti. Na ilustráciu len v súčasnosti pod MS pôsobí 505 miestnych, vedeckých a záujmových odborov a 240 folklórnych súborov. MS pravidelne organizuje konferencie, semináre, kolokviá, prednášky a spomienkové podujatia. Zároveň odhaľuje pomníky, pamätné tabule a busty venované významným historickým udalostiam a osobnostiam slovenskej národnej kultúry. Vedeckí a odborní zamestnanci i dobrovoľníci sa podieľajú na vzniku monografií, zborníkov, štúdií, článkov, kníh, popularizačných divadelných inscenácií a aj tvorbe filmových dokumentov.

MS bola, je a bude barometrom sebapoznania slovenskej národnej skutočnosti, strážkyňou a ochrankyňou demokratických hodnôt a rozvoja občianskych slobôd na Slovensku. Počas celých jeho dejín stála v prvej línii ochrany záujmov slovenského národa a rozvoja jeho kultúry. Tvorili ju velikáni, ktorí sa nezmazateľne zapísali do národných dejín a kultúry od Karola Kuzmányho a Štefana Moysesa, Štefana Marka Daxnera a Jána Francisciho, cez Matúša Dulu, Pavla Országha-Hviezdoslava, Jozefa Škultétyho, Jozefa Cígera Hronského, Jura Hronca, až po Laca Novomeského, Vladimíra Mináča, Evu Kristínovú a Romana Kaliského. Predseda Novomeský v tomto kontexte roku 1968 poznamenal:

„Veď za tých vyše 100 rokov od moysesovsko-kuzmányovskej prísahy nezaznamenala matičná história pokojný, rovnomerný a ničím nenarušovaný tok, pretože tak, ako samotné dejiny národa spestrujú zarmucujúce nížiny, zápasy o ich prekonávanie a svetlé výhľady do budúcnosti, i matičné dejiny sú vlastne len ich verným odzrkadľovaním.“

V podobnom duchu píše aj matičný literárny historik Pavol Vongrej:

„Kontinuita Matice a slovenského národa tak vlastne vytvára akýsi symbol spojených nádob národa a Matice, zviazanosť a paralelu ich osudov vo všetkých najťažších chvíľach slovenského národného pohybu. Či už ide o rok 1863, ktorý vlastne vznikol z memorandového roku 1861, či ide o oslobodzujúci národný rok 1918, na ktorý hneď v januári nadväzuje matičný rok 1919, alebo či ide konečne o matičný jubilejný storočný rok 1963, ktorý v národnom zmysle znamená postupný ,odmäkʻ a potom vesnu januára 1968. Všetky tieto dátumy dávajú zmysel pociťovanej a napokon vyslovenej zviazanosti Matice a národa.“

MS v prvom období svojej existencie a činnosti (1863 až 1875) bránila právo Slovákov na národnú samostatnosť v mnohonárodnostnom Uhorskom kráľovstve a habsburskej monarchii. Zorganizovala celonárodnú zbierku a z týchto zdrojov sa budovala a roku 1865 slávnostne otvorila Národná svetlica, prvá budova MS. Rozvinula rozsiahlu vedeckú, knižničnú, archívnu, osvetovú a múzejnú, zberateľskú a vydavateľskú činnosť, zhromažďovala cenné zbierky pamiatok z kultúrnych dejín Slovákov a Slovenska. Okrem toho vydala osemdesiatdva zväzkov kníh, poskytovala štipendiá a pôžičky slovenským vedcom a študentom, nadväzovala domáce i zahraničné.

V roku 1875 bola uhorskou vládnou mocou MS násilne zakázaná a obnovená až po vzniku Československej republiky. V tom čase sa pod vedením osobností ako Jozef Škultéty, Štefan Krčméry, Matúš Dula, Vavro Šrobár, Pavol Országh-Hviezdoslav, František Richard Osvald, Jur Janoška, Marián Blaha, Ján Vanovič začala obnovovať inštitúcia v Martine, konštituovala sa členská základňa a miestne odbory na celom Slovensku; neskôr bolo zriadené Ústredie slovenských ochotníckych divadiel. V roku 1926 slávnostne otvorili novú, druhú budovu Matice slovenskej v Martine.

Súbor:Ceremonial opening of the new, second building of Slovak Matica.jpg

V roku 1932 MS v súvislosti s bojom o Pravidlá slovenského pravopisu prijala národný program a zintenzívnila vedeckú a vydavateľskú činnosť; začali sa vydávať časopisy Slovensko, Slovenská reč a ďalšie. Neskôr vzniká moderná tlačiareň Neografia, ktorá funguje po zložitých historicko-spoločenských peripetiách dodnes. V povojnovom období bojovali o holú existenciu a prežitie MS bývalí členovia skupiny DAV (Laco Novomeský, Vladimír Clementis, Daniel Okáli), ktorí boli aj za obranu práva na matičný život perzekvovaní, obvinení a nespravodlivo odsúdení vo vykonštruovaných procesoch z tzv. slovenského buržoázneho nacionalizmu. Problematickým sa stalo obdobie 50. rokov 20. storočia, keď sa MS opätovne počas schematizmu a gottwaldovského kultu osobnosti a politickej totality stala terčom útokov, ba v komunistickom režime bojovala o svoje prežitie (bola zlikvidovaná jej členská základňa, znárodnená jej Neografia a zredukovaná aj matičná vedecká činnosť), pričom roku 1954 sa zákonom transformovala, resp. sa násilne politicky realizovala fúzia MS so Slovenskou národnou knižnicou.

Uvoľnenie priniesli až 60. roky 20. storočia a výročie storočnice MS roku 1963 pod patronátom Alexandra Dubčeka, kedy súčasne prebiehali boje o federatívny model štátu. Aj napriek zložitej situácii po roku 1968 a tzv. normalizácii sa podarilo vďaka vtedajšiemu predsedovi Vladimírovi Mináčovi vytvoriť z matičného prostredia ostrov slobody. Veď práve Mináč zamestnával v tejto inštitúcii „spoločensky nepohodlné“ osobnosti, rozšíril ju o tretiu modernú budovu v Martine na Hostihore, zrenovoval Puškinovo slovanské múzeum s parkom v Brodzanoch a nadviazal spoluprácu so zahraničnými Slovákmi. Po roku 1989 bol prijatý nový zákon, ktorý MS zaraďoval k štátom podporovanej, nezávislej a samosprávnej kultúrnej ustanovizni. MS a matičiari stáli aj pri vzniku SR 1. januára 1993, čo sa stalo zavŕšením snáh bernolákovcov, štúrovcov, národniarov a ďalších generácií bojovníkov za národnú svojbytnosť a štátnosť.

Ani po roku 1989 útoky na MS neskončili a roku 2000 z nej bola zákonom odčlenená tretia budova, ktorá sa zmenila na Slovenskú národnú knižnicu (stav trvá dodnes). V roku 2012 založila MS pri sídelnej budove v Martine Aleju národných dejateľov, ktorá je pomyselným panteónom slovenskej národnej kultúry. Tvoria ju osobnosti ako Anton Bernolák, Štefan Moyses, Karol Kuzmány, Ján Francisci, Andrej Hlinka, Ľudovít Štúr, Jozef Cíger Hronský, Svetozár Hurban-Vajanský, Štefan Furdek, Jozef Miloslav Hurban, Andrej Radlinský, Matúš Dula, Ján Vanovič, Jozef Škultéty, Alexander Dubček, Štefan Marko Daxner, Štefan Boleslav Roman a František Fuga.

Súbor:Park sv. Cyrila a sv. Metoda.jpg

Význam a poslanie MS sú rovnako dôležité aj v 21. storočí, kedy postmoderné ideológie a progresívne smery v procese globalizácie ohrozujú národnú kultúru a jej suverenitu, svojbytnosť a identitu. Práve v 21. storočí sú často (aj účelovo) zamlčiavané a ignorované osobnosti a udalosti slovenských národných dejín, preto má MS povinnosť o nich šíriť osvetu a prehlbovať kultúrno-historické povedomie. Napokon písal o tom už Karol Kuzmány:

„Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme, treba vám viac vedieť, ako čo my vieme.“

A práve poznanie o životných cestách a tvorbe našich predchodcov je základom pre budovanie slovenskej i matičnej budúcnosti.

MS je, parafrázované slovami Mináča, organizovanou historickou pamäťou národa a jej úloha spočíva vo vytváraní mosta medzi minulosťou a budúcnosťou. Vladimír Mináč konštatoval:

„Matica slovenská je najpozoruhodnejší príklad na trvanie v čase. Skutočne, na nej vidieť, na jej trvaní, celonárodný pohyb pomerne zreteľne, ak považujeme Maticu slovenskú, okrem iného, aj za premietacie pozadie. To, že trvá, to je vynikajúce, to je nevyhnutnosť pre slovenský národ. Existencia Matice je kľúčová pre pohyb národného vedomia… (Matica je) nielen pamäť národa, ale aj moderne organizovaná pamäť národa.“

„Slováci, píšte po slovensky…“ – odkazuje a prikazuje budúcim generáciám iniciátor prvého slovenského spisovného jazyka a prvej vlny národného obrodenia Anton Bernolák. Tak ako generácie národného obrodenia (bernolákovci a štúrovci) pred vznikom MS, aj ona sama sa konštituovala a stojí na platforme ochrany a rozvoja národnej kultúry, vedy, literatúry, umenia a podpory národno-štátnych záujmov.

File:Slovak national awakeners, founders of Matica slovenska.jpg

Už prvý celoslovensky pôsobiaci spolok Tatrín, v ktorom pôsobili aj budúci zakladatelia MS, rozvíjali a chránili štúrovský spisovný jazyk a slovenskú kultúru a vytvárali podmienky pre budúcu kultúrnopolitickú
emancipáciu slovenského národa, ktorá bola zavŕšená procesom založenia samostatnej SR (a na ňom má mimoriadne zásluhy a nezastupiteľnú úlohu zohrala práve MS a jej osobnosti). Slovami správcu MS Jána Martáka, vývin ukázal, že

„Maticu slovenskú v jej pôvodnej funkcii v národe slovenskom nemožno nahradiť.“

MS pôsobí v súlade s Ústavou SR na cyrilo-metodských a kresťanských (ekumenických) a demokraticko-republikánskych (národných) hodnotách. Ide o vôbec prvú európsku kultúrnu inštitúciu, ktorá svoju existenciu postavila na kresťansko-ekumenických (nadkonfesionálnych) a národno-zjednocovacích princípoch. Ako prízvukoval Ľudovít Štúr,

pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho pomoc poďakuje.“

MS vznikla pred vyše 160 rokmi roku 1863 pri miléniovom výročí príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda a roku 2023 je to presne 1160 rokov od tejto významnej udalosti. Tradičný záujem MS je teda napĺňanie kresťanských ideálov a cyrilo-metodského odkazu. So šírením kresťanstva a cyrilo-metodského kultu išlo a ide ruka v ruke i rozvoj vzdelanosti, písomníctva a literatúry aj v prospech súčasnej slovenskej štátnosti, národnej identity a kultúry.

Aj keď je MS (podľa Stanov MS) nadstranícka verejno-právna inštitúcia, teda neviaže sa na politické strany, jej kultúrnopolitický význam vyplýva už z jej samotnej podstaty existencie. Je spojený s ochranou a rozvojom národných, kultúrnych a štátnych záujmov voči vplyvom silnejších mocností, ktoré sa v procese globalizácie usilujú o oslabenie postavenia národných štátov.

„A zaiste ako nad blaho môjho národa nie je mi nič vznešenejšieho, tak ani nad priazeň môjho národa nie je mi nič vyššieho, čo by to ihneď bola priazeň celého sveta,“ nadčasovo prehlásil Štefan Moyses. Matica slovenská sa hrdo hlási k osobnostiam z 19. a aj prvej polovice 20. storočia, ktoré vo svetových vojnách bojovali za slovenské národné záujmy tak v československých légiách, ako aj v Slovenskom národnom povstaní a hlási sa k antifašistickému odkazu tejto významnej historickej udalosti.

Desiatky matičných pracovníkov a funkcionárov i tisícky členov MS sa zapojili do ozbrojeného odboja a Povstania na čele so Šrobárom, s Novomeským, Martákom, Barčom Ivanom, Bodenekom, tromi bratmi Hirnerovcami, Mináčom, Kaliským, Kristínovou a inými. Povstalecká tradícia patrí medzi najsilnejšie odkazy MS, na čo už poukázal Alexander Dubček roku 1963 počas jej pracovnej návštevy v Martine v rámci osláv jej storočnice.

MS v súčasnosti nestojí proti procesu európskej integrácie a spolupráci európskych národov, ale na druhej strane ostro kritizuje globalizačné, postmodernistické, neoliberalistické a najmä progresívne trendy, ktoré sa snažia zasahovať do slovenskej svojbytnosti, suverenity, zvrchovanosti v oblasti politiky a kultúry. Úlohou predstaviteľov Európskej únie môže byť iba podpora ekonomickej spolupráce či sociálneho a hospodárskeho rozvoja jej členských štátov, nie násilné ideologické zasahovanie do kultúrnej politiky suverénnych národných štátov a do dominujúcich kultúrnych hodnôt jednotlivých národov. MS plne rešpektuje princípy národnej suverenity a demokratického práva národov na vlastné sebaurčenie tak v politickej, ako aj v kultúrnej sfére.

Ochrana národných záujmov a rozvoj slovenskej kultúry, vedy, literatúry, umenia je pre MS základným kameňom, čo vyplýva z jej historického poslania. Bol to už štúrovec Štefan Marko Daxner, iniciátor Memoranda národa slovenského, na základe ktorého vznikla aj MS, usilujúci sa o presadenie politických záujmov slovenského národa, pričom v jeho memorandovom programe nachádzame národno-emancipačné tézy, zahrnuté už predtým v štúrovských Žiadostiach slovenského národa a v hurbanovskom Slovenskom povstaní rokov 1848 a 1849, čo ponímame ako národnú revolúciu. MS sa na tomto príklade usiluje o zjednocovanie slovenského národa, a preto vyzdvihuje všetky osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj bez ohľadu na ich konfesionálne či politické presvedčenie.

File:Memorandum of the Slovak Nation.jpg

MS už v minulosti čelila a aj v súčasnosti čelí rôznym formám politického nátlaku, dogmatizmu a doktrinárstva (agresívne formy maďarizácie, prejavy čechoslovakizmu, komunistickej totality a ideológie, proletárskej internacionalizácie). A tak ako v minulosti aj dnes stojí z oči voči novej forme doktrinárstva, ktoré sa usiluje po boku globalizačných, postmodernistických, neoliberalistických a predovšetkým progresívnych prúdov a procesov o systematickú likvidáciu národného povedomia, identity, kultúry a občianstva (napr. odstránenie slovenského znaku z občianskych preukazov, zákaz štátnych vlajok na žrdi na hrade Devín, politické úsilia o odstránenie cyrilo-metodskej tradície z Ústavy SR, kauza Divadla Pavla Országha Hviezdoslava a pod.).

MS sa bude usilovať o šírenie vlastenectva v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry, o presadzovanie slovenských učebníc s vlasteneckými témami najmä v humanitných predmetoch na našich školách a má ambíciu spolupodieľať sa na ich tvorbe. Vo vede bude podporovať a orientovať sa na slovakistický a slavistický vedecký výskum vo všetkých oblastiach. Veľkou úlohou MS je aj podpora regionálnej kultúry, folklóru, divadelníctva a šírenie osvety. MS v procese upevňovania slovenskej štátnosti na parlamentnej pôde podporí legislatívu a agendu spätú s vlastenectvom, pripomínanie si historických míľnikov a osobností národnej histórie a jej popularizácie aj vydávaním literatúry faktu a beletrie.

MS sa tiež hodnotovo hlási k tradícii slovanskej vzájomnosti, ktorú sa snaží upevňovať v humanistickom a mierovom duchu prostredníctvom spolupráce so zahraničnými maticami a kultúrnymi inštitúciami slovanských národov. Systémová kultúrna a mierová kooperácia slovanských národov je jasnou odpoveďou voči tým, ktorí chcú a stavajú slovanské národy do konfliktov. Zároveň sa MS bude s veľkou intenzitou usilovať o prezentáciu slovenskej národnej kultúry aj pre neslovanské národy, s cieľom poukázania na unikátnosť a originálnosť slovenskej kultúry a umenia. Slovami Pavla Jozefa Šafárika,

„všeľudské možno dosiahnuť iba národným“.

MS nezabúda ani na zahraničných Slovákov a bude sa snažiť o ich maximálnu ochranu a pomoc, ako aj o rozvoj slovenčiny ako materinského jazyka a slovenskej národnej kultúry v zahraničí a v krajanských komunitách.

Jedným z najvýznamnejších pilierov MS, ktorý tvorí jej organizmus, je členské hnutie (desaťtisíce ľudí z celého Slovenska). Aj vysoký počet členov dáva MS zároveň legitimitu a mandát jednať v mene slovenských národno-kultúrnych záujmov. Budúcnosť MS záleží od mladej generácie, preto sa mládež musí stať jej pevnou súčasťou. Mladí matičiari sa organizujú v záujmovom odbore Mladá Matica na celoslovenskej úrovni, pričom tento odbor má prvoradý cieľ v národnej výchovno-vzdelávacej činnosti smerujúcej k všestrannému poznaniu národných dejín, kultúry a tradícií. Veda je tradične dôležitou a jednou z najvýznamnejších súčastí činnosti MS, jedným z rozhodujúcich činiteľov pri tvorbe programu tejto vrcholnej slovenskej národnej inštitúcie. MS odmieta absenciu verejnej diskusie a fenomén cenzúry v podobe súčasnej tzv. kultúry rušenia, prostredníctvom ktorej sú účelovo ignorované konkrétne témy a osobnosti slovenskej kultúry a dejín v mediálnej oblasti, kultúrnej sfére, aj na akademickej pôde. Zároveň MS vyzdvihuje slobodný rozvoj vedy a umení bez ideologických a politických vplyvov.

Významným pre 21. storočie i v matičnom prostredí je tiež mediálny pilier. MS využíva sociálne siete, internet, webovú stránku a tiež produkuje videá z podujatí, dokumentárne filmy, reportáže, rozhovory, propagačné videá a iné videá na stránkach YouTube, čím približuje svoju činnosť širšej verejnosti. MS stála v 19. a 20. storočí v prvej línii bojov za slovenské záujmy a nebude to inak ani v 21. storočí, kedy globalizačné a progresívne tendencie ohrozujú slovenskú kultúru a suverenitu.

Celý dokument bude k dispozícii čoskoro na oficiálnych stránkach Matice.

***

Pre zachytenia atmosféry Snemu MS som vytvoril niekoľko videí na sieti TIKTOK:

@lucasperny_

atmosféra na Sneme Matice slovenskej v Martine po koncerte mladej harmonikarky #maticaslovenska #slavnostnysnem #matica #slovensko🇸🇰 #slovensko

♬ original sound – Art World of Lucas Perny

Taktiež bol na sneme na môj návrh ocenený slovenský kulturológ, filozof, esejista, pravidelný korešpondent Slovenských pohľadov, nositeľ Svetovej ceny humanizmu profesor Dalímír Hajko, DrSc.

@lucasperny_

prof. Hajko, filozof, esejista,kulturológ, spisovateľ bol práve ocenený na Sneme Matice najvyššou cenou Matice #matica #maticaslovenska #slavnostnysnem #dalimirhajko #kulturologia #ocenenie

♬ original sound – Art World of Lucas Perny

@lucasperny_

#slovensko #slovensko🇸🇰 #matica #slavnostnysnem #maticaslovenska #karolkuzmany #hymnamaticeslovenskej

♬ original sound – Art World of Lucas Perny

@lucasperny_

a takto krásne to spontánne včera končilo… a naša Karin takto pekne zatancovala #slovensko #slovensko🇸🇰 #maticaslovenska #matica #folklor #slavnostnysnem

♬ original sound – Art World of Lucas Perny

@lucasperny_

#maticaslovenska #matica #nikolakusendova #ceskoslovenskomatalent #slovensko🇸🇰 #slovensko #slavnostnysnem #ceresne #atlantida #mirozbirka

♬ original sound – Art World of Lucas Perny

@lucasperny_

chlapci ešte zahrali na záver bonus #slavnostnysnem #matica #maticaslovenska #slovensko🇸🇰 #slovensko

♬ original sound – Art World of Lucas Perny

@lucasperny_

#slovensko #slovensko🇸🇰 #maticaslovenska #matica #slavnostnysnem #nikolakusendova

♬ original sound – Art World of Lucas Perny

Streľba na premiéra je aj streľbou na nás – všetkých občanov demokratickej Slovenskej republiky

18.05.2024

Sú momenty v dejinách, kedy je mlčať hriech. Je 16. máj 2024 a začínam písať tento článok. Slovensko sa spamätáva z brutálneho pokusu o vraždu premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Celé Slovensko len pred pár hodinami zažívalo situáciu, ktorá sa ešte nikdy v slovenských dejinách nestala. Päť výstrelov bolo vystrelených v dôsledku dlhoročného vymývania [...]

Matica slovenská neverí proklamovanému postoju mediálneho mainstreamu (a ja ešte dodávam zopár postrehov)

17.05.2024

Ďalší text, ktorý ja ako občan demokratickej Slovenskej republiky, ktorá si demokraticky zvolila vládu, jednoznačne podpisujem: Matica slovenská sa dôrazne ohradzuje voči špekuláciám a klamstvám, ktoré o nej v súvislosti s údajným členstvom atentátnika Juraja Cintulu v Matici slovenskej, šíria viaceré liberálno-progresívne internetové novinové portály. Vlastníci [...]

Podpísal som prehlásenie Matice slovenskej k atentátu na predsedu vlády: Ostro odsudzujeme tento nehanebný zločin, príčina je v dlhodobých útokoch na čelných predstaviteľov vlády

16.05.2024

Matica slovenská ostro odsudzuje atentát na premiéra Fica Matica slovenská praje predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi rýchle a skoré zotavenie. Zároveň ostro odsudzujeme tento nehanebný zločin, ktorý bol spáchaný na jedného z najvyšších ústavných činiteľov SR. Tento počin je bezprecedentným útokom na slovenskú demokraciu a štátnosť. Príčinu vidíme hlavne v [...]

india, požiar

Najmenej 20 ľudí prišlo o život pri požiari v herni na západe Indie

25.05.2024 18:22

Úrady tvrdia, že medzi mŕtvymi sú aj deti.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

nehoda

Vodič Passatu vyletel pri Holíči z cesty, nehodu neprežil

25.05.2024 17:57

Podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť a pri predchádzaní nezvládol riadenie.

zelenskyj

Zelenskyj: Prímerie by teraz Putin zneužil. Straty? Na jedného Ukrajinca osem Rusov

25.05.2024 16:55

Putinovi absolútne nezáleží na svojich ľuďoch, civilistoch ani vojakoch, myslí si ukrajinský prezident.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 255
Celková čítanosť: 830668x
Priemerná čítanosť článkov: 3258x

Kategórie