Založ si blog

Čo všetko robí Matica slovenská

Matica slovenská je barometrom sebapoznania slovenskej národnej skutočnosti a občianskej slobody slovenského národa. Počas celých jej búrlivých dejín stála v prvej línii ochrany záujmov slovenského národa a rozvoja jeho kultúry. Nie je tomu inak ani dnes, keď proti nej niektorí trollovia aktívne a angažovane bojujú (od bývalej ministerky až po radových internetových trollov). Väčšina týchto „internetových bojovníkov“ ani len nepozná jej činnosť. Tento článok píšem aj z úcty k práci svojich kolegov, ale aj matičných dobrovoľníkov, ktorí denno-denne pracujú na rozvoji slovenskej kultúry, často nezištne a na úkor svojho voľného času. Pri príležitosti masovej čítanosti mojej predvčerajšej kulturologickej analýzy využívam možnosť informovať verejnosť blogom o aktivitách, ktoré sa za dva roky (teda aj počas môjho pôsobenia v inštitúcii) úspešne podarilo zrealizovať, ale aj o poslaní inštitúcie v 21. storočí (povrchný čitateľ môže prejsť nižšie, kde je rozpis hlavných aktivít za posledné dva roky). 

Predsedu Matice slovenskej Dr. Gešpera dôstojne uviedla Česká televízia pri príležitosti 160-ročnice

Matica slovenská, v ktorej osobne pracujem ako vedecký pracovník, je dlhodobo pod mediálnym bojkotom. Jej predseda JUDr. Marián Gešper, PhD. nie je pozývaný do médií hlavného prúdu, správy o podujatiach a aktivitách Matice slovenskej sú ignorované a jediným prostriedkom zdieľania informácií sú matičné periodiká a regionálne média, ktoré ešte nie sú pod ideologickým nátlakom.

Význam a poslanie Matice slovenskej sú rovnako dôležité aj v 21. storočí, kedy proces globalizácie ohrozuje národnú kultúru, suverenitu, svojbytnosť a identitu. Práve v 21. storočí, kedy sú často (aj účelovo) zamlčiavané a ignorované osobnosti a udalosti slovenských národných dejín má Matica povinnosť o nich šíriť osvetu a prehlbovať kultúrno-historické vedomie. A dovolím si povedať, že to Matica robí v maximálnej možnej miere, čo uvádzam nižšie. 

Argumenty „progresívnych“ trolov, ktorí v súvislosti s kauzou DPOH zaplavili matičný Facebook (ale aj v na iných fórach) sa pravidelne opakovali. Nebolo ich veľa. Rezonovali trápne urážky, dehonestovanie činnosti, kauza minulých vedení (národný poklad), údajne neznáma činnosť či nečinnosť inštitúcie (ktorú si každý inteligentný človek vie dohľadať v tisíckach článkov na Matica.sk), financovane a napokon snaha o zrušenie inštitúcie. Poďme však pekne po poriadku.

Pre tých, ktorí nepoznajú Maticu slovenskú začnime pekne od základov.

POSLANIE A ČINNOSŤ MATICE SLOVENSKEJ

Otcovia zakladatelia

Otcovia zakladatelia

Matica slovenská je prvou celoslovenskou, najväčšou a najstaršou celonárodnou kultúrnou ustanovizňou, ktorej úlohou je (už od jej vzniku v roku 1863) formovanie vlastenectva, kultúrno-historického vedomia (pripomínanie významných osobností slovenskej kultúry, ako aj významných udalostí slovenskej histórie a štátno-tvorných procesov), podpora národno-štátnych záujmov, podpora slovenskej inteligencie na poli kultúry a umenia, folklóru a kultúrnych tradícií, vedy a vydavateľskej činnosti.

V súčasnosti pod Maticou pôsobí 505 miestnych odborov a 240 folklórnych súborov. Pravidelne organizuje konferencie, semináre, kolokviá, prednášky a spomienkové podujatia. Zároveň Matica slovenská odhaľuje pamätné tabule a busty k významným historickým udalostiam a k osobnostiam slovenskej národnej kultúry. Zamestnanci a dobrovoľníci sa podieľajú na tvorbe štúdií, vedecko-populárnych článkov, kníh, popularizačných divadelných inscenáciách zo slovenskej histórie ale aj filmových dokumentov.

Tvorili ju osobnosti, ktoré sa nezmazateľne zapísali do slovenských dejín a kultúry od Karola Kuzmányho a Štefana Moyzesa, Štefana Marka Daxnera a Jána Francisciho, cez Matúša Dulu, Pavla Országha Hviezdoslava, Jozefa Škultétyho, Jozefa Cígera-Hronského, Jura Hronca až po Laca Novomeského či Vladimíra Mináča. Matica je, slovami Mináča, organizovanou historickou pamäťou národa a jej úlohou je vytvárať most medzi minulosťou a budúcnosťou. Vladimír Mináč prehlásil:

„Matica slovenská je najpozoruhodnejší príklad na trvanie v čase. Skutočne, na nej vidieť, na jej trvaní, celonárodný pohyb pomerne zreteľne, ak považujeme Maticu slovenskú, okre iného, aj za premietacie pozadie. To, že trvá, to je vynikajúce, to je nevyhnutnosť pre slovenský národ. Existencia Matice je kľúčová pre pohyb národného vedomia… (Matica je) nielen pamäť národa, ale aj moderne organizovaná pamäť národa.“

Alexander Dubček v Matici

Alexander Dubček v Matici

Tak ako tri generácie národného obrodenia (bernolákovci, Generácia Všeslávie, štúrovci) pred jej vznikom, tak aj Matica stojí na platforme ochrany a rozvoja národnej kultúry, vedy, literatúry, umenia a podpory národno-štátnych záujmov. Už prvý celoslovensky pôsobiaci spolok Tatrín, v ktorom pôsobili aj budúci zakladatelia Matice slovenskej, rozvíjali a chránili slovenskú kultúru a vytvárali podmienky pre budúcu politickú emancipáciu slovenského národa, ktorá bola zavŕšená zložitým historickým procesom až k vzniku samostatnej Slovenskej republiky (a tu má mimoriadne zásluhy práve Matica slovenská a jej osobnosti). Slovami správcu Matice slovenskej Jána Martáka, vývin ukázal, že „Maticu slovenskú v jej pôvodnej funkcii v národe slovenskom nemožno nahradiť.“

Matica slovenská stojí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky na cyrilometodských a kresťanských (ekumenických) hodnotách, demokraticko-republikánskych (národných) a sociálnych hodnotách. Ide o vôbec prvú európsku inštitúciu, ktorá svoju existenciu postavila na ekumenických (nadkonfesionálnych) a národno-zjednocovacích princípoch. So šírením kresťanstva, ide ruka v ruke i rozvoj vzdelanosti, písomníctva a literatúry aj v prospech súčasnej slovenskej štátnosti, národnej identity a kultúry. Aj keď je Matica slovenská (podľa Stanov Matice slovenskej) nadstranícka verejno-právna inštitúcia, teda nie je viazaná na politické strany, jej kultúrno-politický význam vyplýva už z jej existencie. Je spojený s ochranou a rozvojom národných, kultúrnych a štátnych záujmov voči záujmom silnejších mocností, ktoré v procese globalizácie usilujú o oslabenie vplyvu národných štátov. Matica slovenská sa svojimi aktivitami (na ktorých sa pravidelne podieľam) hrdo hlási k osobnostiam, ktoré bojovali za slovenské národné záujmy tak v československých légiách, ako aj v Slovenskom národnom povstaní a hlási sa k antifašistickému odkazu tejto významnej historickej udalosti.

VEČNÝ BOJ S DOGMAMI

Tretia budova Matica, ktorú dal dostavať baťko Mináč a ktorú Matici odňal Milan Kňažko

Tretia budova Matica, ktorú dal dostavať baťko Mináč a ktorú Matici odňal Milan Kňažko

Ochrana národných záujmov a rozvoj slovenskej kultúry, vedy, literatúry, umenia je pre Maticu slovenskú základným kameňom, čo vyplýva z jej historického poslania. Bol to už Štefan Marko Daxner (iniciátor Memoranda národa slovenského, na základe ktorého vznikla aj Matica slovenská), ktorý usiloval o presadenie politických záujmov slovenského národa (Slovenské okolie) a v hlbšej minulosti nachádzame národno-emancipačné a sociálne požiadavky už v Žiadostiach slovenského národa a revolúcii 1848-1849.Matica slovenská usiluje o zjednocovanie slovenského národa a preto vyzdvihuje všetky osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovenského národa bez ohľadu na ich konfesionálne, či politické presvedčenie.

Matica už vo svojej minulosti čelila rôznym formám politického dogmatizmu a doktrinárstva (agresívne formy maďarizácie, čechoslovakizácie, separatizmu a šovinizmu, proletárskej internacionalizácie, privatizácie a komercionalizácie). A tak ako v minulosti, tak aj dnes stojí voči novej forme doktrinárstva v podobe extrémne kozmopolitného progresivizmu, ktorý usiluje po boku globalizačných procesov, o systematickú likvidáciu národného povedomia, identity, kultúry a národného politického občianstva (napr. odstránenie slovenského znaku z občianskych preukazov, zákaz vlajok na žrdi na hrade Devín, politické úsilia o odstránenie cyrilo-metodskej tradície z Ústavy SR a pod.). Matica slovenská stála v 19. a 20. storočí v prvej línii bojov za slovenské záujmy a nebude tomu inak ani v 21. storočí, kedy globalizačné tendencie ohrozujú slovenskú kultúru a suverenitu. Matica slovenská sa tiež hodnotovo hlási k Šafárikovsko-Kollárovskej tradícii Všeslovanskej vzájomnosti, ktorú sa snaží upevňovať v humanistickom a mierovom duchu prostredníctvom spolupráce so zahraničnými Maticami a slovanskými inštitúciami (toho roku to bol už V. Kongres Matíc a inštitúcií slovanských národov).

Vízia odnárodneného extrémne kozmopolitného Slovenska bez identity, historickej kontinuity, bez zmyslu s cieľom vybudovať prázdnu masu konzumentov, bude vždy v opozícii proti národnému a sociálnemu programu Slovenska. Raz ho šíria monarchisti, inokedy leninisti, inokedy progresivisti. Mení sa iba forma tohto boja. A tak čelila Matica za minulej vlády historicky ďalšiemu pokusu o likvidáciu (štátny audit, pokus o odobratie vedného piliera, odobratie finančnej podpory či pokus o poštátnenie Matice), ktorú s Božou pomocou ustála, pretože zlo má v sebe ukrytý akýsi sebadeštruktívny kód.

KONTINUITA A POSLANIE V 21. STOROČÍ

Pointa, ktorú súčasné vedenie Matice na čele s Dr. Mariánom Gešperom pochopilo, je potreba kontinuity. Napokon už samotný predseda Matice Vlado Mináč je spojená s trvaním v čase. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť teda musia byť v tomto kontexte prepojené. Minulosť znamená úcta a zachovávanie odkazu a diela veľkých dejateľov a historických dejov minulosti, prítomnosť znamená podporu tvorby pre žijúcich aktérov národného života a ich podpora, a napokon budúcnosť znamená vytvorenie podmienok pre rozvoj ďalších generácií intelektuálov, národnej inteligencie až k ďalším stupňom národnej, ale aj sociálnej emancipácie smerom k (v Kollárovskom duchu povedané) vyššej forme humanity.

Nevychovať si nástupcov a nemyslieť na kontinuitu bola vždy najzásadnejšia a nenapraviteľná chyba mnohých organizácií, ako aj osobností. Pri tak závažnej a kultúrno-historicky významnej inštitúcii je zachovanie kontinuity podmienkou jej existencie. A práve existencia Mladej Matice túto kontinuitu zabezpečila (napokon práve z Mladej Matice vzišiel aj súčasný predseda), no v každom prípade ju treba stále rozvíjať, čo je aj úlohou Martina Hajnika a Petra Schvantnera.

Matičiari stáli pri všetkých štáto-tvorných procesoch, tvorili slovami Novomeského tlmočníka národnej vôle a mozgové centrum národa. A nie je tomu inak ani dnes, keď štátni predstavitelia účelovo ignorujú tie najvýznamnejšie osobnosti slovenského národa počnúc bernolákovcami, štúrovcami až po osobnosti 20. storočia, a je to práve Matica, ktorá si ich v spolupráci s obcami a cirkvami pripomína v regiónoch a drží tak pomyselnú vlajku historickej kontinuity, o ktorú Slovákov odnárodnené elity chcú systematicky pripraviť. Zároveň Matica bojuje nielen o minulosť, ale aj o budúcnosť. Matica bojuje o budúcnosť Slovenska, ktoré nebude hyperkonzumné, antisociálne, odnárodnené a nevzdelané. Národný projekt sa vôbec nevylučuje s medzinárodným a humanistickým poslaním. Pretože slovami Šafárika, všeľudské možno dosiahnuť iba cez národné, slovami Štúra najľahšie sa vykorisťuje ľud nevzdelaný a hlúpy, a slovami Novomeského, povinnosťou Matice je byť mozgovým centrom národa, umožniť slovenské národné rozžitie všetkým Slovákom, ako aj hlásanie znášanlivosti k Neslovákom, teda tak k druhým národom, ako aj k sebe a svojmu vlastnému národu. Prejdime však k samotnej činnosti.

Matica slovenská je a bude moderná inštitúcia kvalitami európskeho rozmeru, ako si ju predstavoval baťko Mináč, výkladnou skriňa národnej kultúry vo vzťahu k minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Víziou je aj jej ekonomická sebestačnosť, dosiahnutia vysokej kvality vedy, vydavateľskej činnosti, spolupráci so zahraničnými Slovákmi, jej nadkonfesionálny ekumenický rozmer, jej povinnosť rozvíjať slovenskú národnú inteligenciu a vzdelávať slovenský národ k vyššiemu stupňu národného sebauvedomenia, ako aj humanity.

MATICA SLOVENSKÁ A ROK ODKAZU ŠTÚROVCOV 2022

Štúrovci začali národný projekt, ktorý má presah až do našich dní. Bez nasadenia štúrovcov za slovenský národ v 19. storočí a vytvorenie úplne prvých inštitúcií i organizácií v našej národnej kultúre či politike by dnešná Slovenská republika jednoznačne nevznikla. Oni vytvorili prvú Slovenskú národnú radu v roku 1848, založili Maticu slovenskú, vôbec prvú politickú stranu Slovákov – vtedajšiu Slovenskú národnú stranu. Rovnako dali základ slovenského školstva, literatúry, kodifikovali slovenčinu. To sú silné piliere, bez ktorých by slovenská štátnosť dnes nebola. “
— Dr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej

File:Representatives of Slovak Matica (Peter Schvantner, Lukáš Perný, Marián Gešper, Marek Hanuska), Vladimír Mináč Jr. and Eduard Chmelár at the grave of Vladimír Mináč, 100 years of birth of Vladimír Mináč.jpg

Pri hrobe Vladimíra Mináča

Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za ROK ODKAZU ŠTÚROVCOV a pri tejto príležitosti pripravila a spolupodieľala sa na sérii slávnostných, kultúrnych, osvetových, vzdelávacích aj turistických podujatí, vernisáží a výstav, vedeckých konferencií, odhalenia pamätných izieb, pamätných tabúľ, búst, publikovaní vedeckých a populárno-náučných článkov, populárno-náučných brožúr a taktiež prípravy dokumentárnych filmov.
Matica slovenská vytvorila dokumentárne filmy o Jankovi Kráľovi, Jánovi Franciscim, Štefanovi Markovi Daxnerovi a ďalších dejateľoch štúrovského obdobia. Bola aj pri dvestoročniciach menej známych dejateľov ako Ján Rotarides, dramatici Ján Palárik, Jakub Grajchman, výtvarník Peter Michal Bohúň, vojenské osobnosti bratia Šulekovci a Bórikovci či Samuel Štefanovič a mnohí ďalších.

Na jeseň organizovala Matica slovenskú konferenciu s celoslovenským rozmerom Odkaz štúrovskej generácie (organizátor vedecký tajomník Matice slovenskej Pavol Madura). Konferencia nadviazala na prvú konferenciu o štúrovcoch a Štúrovi z roku 1997. Konferencie sa zúčastnili tak mladí vedci, ako súčasné vysoké vedecké kapacity ako doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc., PhDr. Ivan Mrva, CSc., prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., Mgr. Kamila Fircáková, PhDr. Matej Mindár, PhD., Janka Poláková, ThLic. Michal Glevaňák, Mgr. Zdenko Tkáč, PhDr. Zuzana Pavelcová, Bc. Nadežda Zelenina, Jovan Jovanovič Zmaj, Mgr. Anton Meteňko, PhD., Mgr. Peter Schvantner, doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Mgr. Radoslav Žgrada, prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PaedDr. Jaroslav Vlnka, PhD., prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., Dr. h. c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc., Mgr. Viktoriia Nadolska a autor blogu PhDr. Lukáš Perný, PhD.

V Martinskej Aleji Národných dejateľov bola odhalená busta Štefana Marka Daxnera. V Rimavskej Sobote, v Aleji Národných dejateľov bola pri príležitosti storočnice odhalená busta spisovateľovi, esejistovi a predsedovi Matice slovenskej Vladimírovi Mináčovi. Matica slovenská odovzdala Mimoriadnu cenu IN MEMORIAM Romanovi Kaliského a zorganizovala spomienkové kolokvium pri príležitosti jeho storočnice. Matica slovenská spolu so Zväzom protifašistických bojovníkov odovzdala ocenenia aj ďalším významným osobnostiam slovenskej kultúry. V septembri 2022 bola po celoslovenskej konferencii Odkaz štúrovskej generácie oficiálne otvorená Bibliotéka Matice slovenskej. V októbri 2022 si Matica slovenská pripomenula v Nových Zámkoch 260. výročie narodenia Antona Bernoláka. Matičný vedec Pavol Parenička bol ocenený Národnou cenou Vojtecha Zamarovského za literatúru faktu. Matica slovenská získala oficiálne Osvedčenie spôsobilosti na výskum a vývoj, ktoré jej udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V závere roka si pripomenula Matica slovenská Jozefa Miloslava Országha a Štefana Marka Daxnera.

ROK 160-ROČNICE MATICE SLOVENSKEJ

Matica slovenská, ako jedna z najväčších, najorganizovanejších a najstarších matíc vôbec, má v slovanskom svete výnimočné postavenie.
– predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, PhD.

File:Predseda Matice slovenskej Dr. Marián Gešper na 160-ročnici Matici slovenskej.jpg

Predseda Matice slovenskej Dr. Marián Gešper na 160-ročnici Matici slovenskej

Matica slovenská v roku 2023 pokračuje v pripomínaní dvestoročníc štúrovcov, ale aj bernolákovcov. Rok 2023 vyhlásila pre 160. výročie vzniku inštitúcie ROK MATICE SLOVENSKEJ. Okrem toho si Matica pripomína 1400. výročie Samovej ríše a 1160. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V roku 2023 prebehlo odhalenie busty Štefana Boleslava Romana a vyšla o ňom tiež kniha. Vznikli tiež filmy z produkcie Informačného ústredia Matice o Františkovi Fugovi, Vladimírovi Hurbanovi, Tomášovi Červeňovi, Samovi Tomášikovi a Imrichovi Sedlákovi. Vedné ústredie (Pavol Madura, Pavol Parenička) vytvorilo výstavu informačnú brožúru k 160. výročiu založenia Matice slovenskej a Slovenský literárny ústav vypublikoval knihu Clementis & Mináč, Vlastenci alebo buržoázni nacionalisti. V Bratislave vznikla Galéria Matice slovenskej a revitalizoval sa Výtvarný odbor Matice slovenskej. Matica slovenská si tiež pripomenula výročie významného dejateľa Jána Kollára. Na webe Matice slovenskej sú publikované články o Martinovi Čulenovi, Samuelovi Jurkovičovi, Jozefovi Podhradskom, Vladimírovi Ladislavovi Hurbanovi, Samovi Vozárovi, Michalovi Miloslavovi Hodžovi, Jankovi Matuškovi a mnohých ďalších dejateľoch. V lete boli usporiadané veľkolepé slávnosti 160. výročia Matice slovenskej v Martine, V. kongres Matíc a inštitúcií slovanských národov a napokon odhalenie busty predsedovi Zahraničnej Matice slovenskej Františkovi Fugovi. A ďalšie podujatia sú v pláne. To všetko je iba fragment zo širokého spektra aktivít…

NÁRODNÝ POKLAD, UŽ POSLEDNÝ KRÁT…

Trollovia často „argumentovali“ národným pokladom. O kauze národný poklad, ktorá nie je kauzou súčasného vedenia sa jasne vyjadril súčasný správca Matice slovenskej Maroš Smolec. Mimochodom tento komentár bol opakovane mazaný zo slovenskej Wikipédie. Ďalej hovorí Maroš Smolec:

Národný poklad je téma, ktorá nás veľmi mrzí. Ako správca ustanovizne mám na starosti jej ekonomiku a hospodárenie. Správcom som sa stal v roku 2014.

Kauza národného pokladu siaha do roku 2010, keď sa problém prevalil. Matica disponovala peňažnými zdrojmi z podnikateľskej činnosti a investovala ich do obchodovania na finančných trhoch. Vytvorila Podielové družstvo slovenské investície, kam vložila vlastné prostriedky a vyzvala ľudí, aby do družstva vkladali svoje peniaze. Ich zhodnotenie malo byť využité na podporu slovenskej kultúry. Mali sme dokonca zisky a peniaze sme investovali do rozvoja kultúry. Ako to už na Slovensku býva zvykom, neskôr nastúpili špekulanti z finančných trhov. Jednoducho povedané, svojvoľne vypovedali zmluvu a matici nevrátili investované peniaze. Na finančných trhoch družstvo de facto skrachovalo. Bol naň vyhlásený konkurz.

Podali sme niekoľko trestných oznámení. Mali sme a máme podozrenie na zosnovanie zločineckej skupiny a podvod. Obchodníci s financiami s našimi prostriedkami a prostriedkami stoviek vkladateľov nenakladali úplne seriózne. Vraj to nebolo úmyselné a obchodník s cennými papiermi len zle investoval na finančných trhoch.

Doteraz sa snažíme získať aspoň časť zdrojov z exekúcií. Možno sa dočkáme v najlepšom prípade aspoň desiatich percent z investície. Naša snaha zachrániť, čo sa dá, trvá už viac ako desať rokov. Finančnú časť matica zle investovala a obchodník ju premrhal na finančných trhoch. Aj my sme prišli o vyše 800-tisíc eur. Okrem toho máme kovovú časť národného pokladu, teda zlato a umelecké diela.

Zlato je nepoškodené v našich bezpečnostných trezoroch. Zlaté tehličky sú v poriadku. Ľudia darovali zlomkové zlato po vzniku Slovenskej republiky na to, aby podporili vznik slovenskej meny a Slovenskej republiky po roku 1993. Slovenská koruna však takúto injekciu nepotrebovala.

Zlato nám teda zostalo. Časť zlomkového zlata, ktoré ľudia darovali, sme pretavili do tehličiek.Podľa súčasnej ceny zlata na trhu predpokladáme, že jeho hodnota by mohla byť vyše 300-tisíc eur.

Najväčšou hodnotou sú obrazy Vincenta Hložníka. Je to najcennejší diel umeleckej časti národného pokladu. Vincent Hložník nám túto zbierku daroval a je vystavená v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu v Bratislave. Peňažnú časť nešťastne zhltol podvod. Ako súčasný správca matice to považujem za chybu. Matica slovenská sa nikdy nemala zaoberať obchodmi s cennými papiermi a obchodmi na burze. Mala sa venovať tomu, na čo bola historicky predurčená – podpore slovenskej kultúry, osvety, vzdelania, vedy a budovania národného povedomia.
– správca Matice slovenskej Maroš Smolec pre časopis Život

 

Na záver ešte spoločný rozhovor s predsedom MS, ktorý sme uskutočnili v Košiciach…

Pozri tiež: Aj o útokoch na Maticu a omladení Matice [profilový rozhovor s predsedom Matice slovenskej a spisovateľom JUDr. Mariánom Gešperom, PhD. pre časopis Dotyky]

Streľba na premiéra je aj streľbou na nás – všetkých občanov demokratickej Slovenskej republiky

18.05.2024

Sú momenty v dejinách, kedy je mlčať hriech. Je 16. máj 2024 a začínam písať tento článok. Slovensko sa spamätáva z brutálneho pokusu o vraždu premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Celé Slovensko len pred pár hodinami zažívalo situáciu, ktorá sa ešte nikdy v slovenských dejinách nestala. Päť výstrelov bolo vystrelených v dôsledku dlhoročného vymývania [...]

Matica slovenská neverí proklamovanému postoju mediálneho mainstreamu (a ja ešte dodávam zopár postrehov)

17.05.2024

Ďalší text, ktorý ja ako občan demokratickej Slovenskej republiky, ktorá si demokraticky zvolila vládu, jednoznačne podpisujem: Matica slovenská sa dôrazne ohradzuje voči špekuláciám a klamstvám, ktoré o nej v súvislosti s údajným členstvom atentátnika Juraja Cintulu v Matici slovenskej, šíria viaceré liberálno-progresívne internetové novinové portály. Vlastníci [...]

Podpísal som prehlásenie Matice slovenskej k atentátu na predsedu vlády: Ostro odsudzujeme tento nehanebný zločin, príčina je v dlhodobých útokoch na čelných predstaviteľov vlády

16.05.2024

Matica slovenská ostro odsudzuje atentát na premiéra Fica Matica slovenská praje predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi rýchle a skoré zotavenie. Zároveň ostro odsudzujeme tento nehanebný zločin, ktorý bol spáchaný na jedného z najvyšších ústavných činiteľov SR. Tento počin je bezprecedentným útokom na slovenskú demokraciu a štátnosť. Príčinu vidíme hlavne v [...]

india, požiar

Najmenej 20 ľudí prišlo o život pri požiari v herni na západe Indie

25.05.2024 18:22

Úrady tvrdia, že medzi mŕtvymi sú aj deti.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

nehoda

Vodič Passatu vyletel pri Holíči z cesty, nehodu neprežil

25.05.2024 17:57

Podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť a pri predchádzaní nezvládol riadenie.

zelenskyj

Zelenskyj: Prímerie by teraz Putin zneužil. Straty? Na jedného Ukrajinca osem Rusov

25.05.2024 16:55

Putinovi absolútne nezáleží na svojich ľuďoch, civilistoch ani vojakoch, myslí si ukrajinský prezident.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 255
Celková čítanosť: 830704x
Priemerná čítanosť článkov: 3258x

Kategórie