Založ si blog

Otvorili sme multižánrové umelecké laboratórium v Matici slovenskej

Organizátori projektu s matkami zakladateľkami GALÉRIE MATICE SLOVENSKEJ

Podarilo sa to! Vízia sa skutočne naplnila. Pred rokom som sníval o tom, že sa mi podarí vytvoriť multižánrové laboratórium pre umelcov, ktorým nevadí vlastenectvo a vyššie idey za ktoré bojuje Matica slovenská. Spojiť výtvarníkov, sochárov, fotografov, poetov, prozaikov, esejistov, kritikov, filozofov a všeobecne spoločenských vedcov, filmárov, divadelníkov, hudobníkov a všetkých tvorivých ľudí do jedného unikátneho priestoru v absolútne kolektivistickom a slobodnom duchu. Podarilo sa to!

30. mája sa konalo prvé multižánrové podujatie na pôde Matice slovenskej. Podarilo sa mi spojiť prezentáciu literátov, hudobníkov aj výtvarníkov v jeden deň, aby spoločne nadviazali kontakty a vytvorili niečo unikátne. Spojili sa MATICA SLOVENSKÁ, MLADÁ MATICA A DOM MATICE SLOVENSKEJ V BRATISLAVE, VÝTVARNÝ ODBOR MATICE SLOVENSKEJ, KLUB VÝTVARNÝCH UMELCOV A TEORETIKOV, SPOLOK A VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, SLOVENSKÉ POHĽADY, SPOLOČNOSŤ LADISLAVA NOVOMESKÉHO a ďalšie príbuzné organizácie aby vytvorili toto jedinečné podujatie.

Úvodnú, literárnu časť tvorili dve slovenské spisovateľky Lidka Žaková a Silvia Hlavová, pričom podujatie uviedol riaditeľ Domu Matice slovenskej v Bratislave Ján Kšiňan. Slovenská poetka Silvia Hlavová (1977) debutovala v roku 2022 básnickou zbierkou Do ticha nad krajinou. Jej debutové dielo komunikuje s fotografiami Ľuboša Balažoviča a je zamerané na intímne zákutia ženského sveta. Lidka Žáková (1967) je slovenská poetka a hudobníčka. Jej poézia a próza boli ocenené v súťaži Literárna Senica Laca Novomeského, získala Cenu MO Matice slovenskej v kategórii poézia v súťaži J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára (2015), čestné uznanie za poéziu v súťaži Jurinova jeseň (2016), čestné uznanie v súťaži o Cenu Dominika Tatarku (2019), bronzové pásmo v kategórii poézia v súťaži Literárny Zvolen (2021), 2. miesto za poéziu v súťaži J. Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára (2022), za poviedky dostala štyri ocenenia – v Trenčíne, Žiari nad Hronom, Senici, Starej Ľubovni a Snine. V roku 2020 vydala hudobný album Poéma. Uverejnila dve elektronické knihy: poéziu s názvom Spoveď a prozaickú knihu Žetóny. Obe autorky zároveň debutovali v časopise Slovenské pohľady, teda v jednom z najstarších európskych kultúrnych periodík, ktoré založil ešte Jozef Miloslav Hurban.

Druhú časť tvorila hudba a výtvarné umenie. Na podujatí zahrala opätovne Lidka Žaková svoje vlastné autorské skladby. Následne prehovoril kurátor (a najmä tajomník ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky Miroslava Válka) Dr. Ladislav Skrak a spoluorganizátor podujatia, autor tohto článku, s cieľom pripomenúť ako celé podujatie vzniklo. Vytvoriť Galériu Matice slovenskej… túto víziu predstavil profesor Jozef Leikert, ktorý uvádzal na nitrianskej UKF Galériu na schodoch. Podobný koncept, teda využitie pôvodne „negalérijných“ priestorov na vytvorenie galérie bol aplikovaný aj v Dome Matice slovenskej v Bratislave. I keď sa v minulosti už v týchto priestoroch vystavovalo (nakoľko tu sídli aj UBS)… akosi táto iniciatíva začala (obzvlášť po pandémii) stagnovať. A tak vznikol nápad revitalizovať priestor pre účel novej galérie, avšak s rozšírením pre možnosť multižánrového prepojenia podujatia aj s literátmi a hudbou (do budúcna možno aj divadlom či filmom).

Dr. Skrak, ktorý je súčasne funkcionárom SZPB a Klubu výtvarníkov a výtvarných teoretikov, pripomenul v príhovore doterajšie monumentálne úspechy Výtvarného odboru Matice slovenskej a spomenul výtvarných klasikov, ktorí pre tento odbor odovzdali svoje diela. Taktiež spomenul prijatie nových talentov, predovšetkým rodu ženského, ktoré svojou krásou a talentom dali Matici v Bratislave novú tvár. Matky zakladateľky novozaloženej GALÉRIE následne predstavili v krátkosti svoje diela a opätovne zahrala Lidka Žaková. Svoje obrazy, ale aj obrazy významných rodinných príbuzných poskytli: Emil SEMANCO, Stanislav HARANGOZÓ, Veronika URSÍNYOVÁ, Martina BÉGEROVÁ, Veronika RUSNÁKOVÁ, Martina KVAŠŇOVSKÁ, Josef ŠARMAN, Jana KOŠTIAĽOVÁ, Milan MEDÚZ, Mária, MOLČANOVÁ, Orest DUBAY ml., Ruth DUBAYOVÁ, Ján KULICH, Jana CVETANOVOVÁ, Zuzana HLOŽNÍKOVÁ, Ľubomír ZELINA, Slavomír BREZINA, Alexander VIKA, Tibor BÁRTFAY, Mária ŠTROMPACH, Mária MEDVECKÁ, Andrej ŠOKA, Vierka RÁČKOVÁ, Brigita LEHOŤANOVÁ, Michal Vasiľko KELE. Obrazy sú skutočne rôznorodé od abstrakcií, duchovnej maľby cez realizmus až po konštruktivizmus, sklárske umenie, fotografie mesta či národno-tematické obrazy či busty.

Nasledovalo pohostenie a voľná diskusia medzi umelcami.

Takto vyzerá práca kulturológa v praxi priatelia…

Video z podujatia si môžete pozrieť tu:

LEAFLET (PRIPRAVIL DR. SKRAK)

Tibor BÁRTFAY

Národný umelec, akad. sochár Tibor Bartfay sa narodil 12. mája 1922 v Nitre ako syn významného slovenského sochára Júliusa Bártfaya. Autor pozoruhodných pomníkových realizácií k téme protifašistického odboja, k odkazu Veľkej Moravy, k štúrovským tradíciám Slovákov. Mimoriadne zásluhy mal v medzinárodnom mierovom hnutí. Zomrel 3. októbra 2015 v Bratislave.

Martina BÉGEROVÁ

Martina Bégerová (38) je súčasnou slovenskou umelkyňou žijúcou v Bratislave. Tvorí od detstva. Doktorátom ukončila štúdium marketingovej komunikácie  a reklamy (2012). Po ôsmich rokoch v marketingovej sfére rozhodla sa venovať tomu, čo v sebe od detstva cítila. Odvtedy je pre ňu tvorba nevyhnutnosťou i obživou. Prezentuje sa na Slovensku i v zahraničí, kde získala tri ocenenia. V novembri bude autorsky vystavovať v Ríme. Jej výtvarný jazyk má špecifické vyjadrovacie prvky, kladie dôraz na autenticitu. Veľkú pozornosť venuje samotnému procesu tvorby, ktorý začína v napojení sa na jej „Vyššie Ja“. Témou sú často skryté svety. Vizuálne reflektuje kvality duše sprevádzanej citovou i zmyslovou empíriou.

Jana CVETANOVOVÁ

Vždy som sa inšpirovala  surrealizmom a abstrakciou. Tieto smery má zaujímajú v umeleckom výraze výtvarného umenia a mnohých iných umeleckých druhoch, ako napríklad vo filme, divadle a literatúre. Vo svojich kompozíciách rada uplatňuje antropomorfné prvky. V epicentre kompozície je vždy konkrétny element, kompozícia sa rozvíja akoby tektonikou nasledujúcou tento prvok. Impulz a záchvev. Je tu vždy zobrazenie objemu, línie i plochy. Má rada kresbový detail a modeláciu ostrou ceruzkou.

Orest DUBAY ml.

Narodil sa 13. apríla 1954 v Bratislave, v časoch vynikajúcich výtvarných úspechov svojho otca, ktorý skutočnou tvorbou, jej tvorivou energiou, prekonával scholastickosť a konflikty tých čias. Orest Dubay ml. absolvoval výtvarné štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení reštaurátorskej tvorby, u prof. K. Veselého (1972-78).

Má za sebou desať rokov náročných reštaurátorských aktivít, ktorým sa venoval v nitrianskej Štátnej galérii, a to až do začiatku deväťdesiatych rokov (1992). Má  však za  sebou aj  viaceré  výtvarné  realizácie  v architektúre, a to pozoruhodné mozaiky osadené v Žiline, Snine, atď.

Vo voľnej grafike sa venoval najskôr sieťotlači, voľným a motivickým, dynamickým tvarovým asociáciám a takmer námetovým kompozičným riešeniam. Maľbe na plátne sa systematicky začal venovať až v závere 80-tych rokov. Rozvíjal v nej vlastné iniciatívy, objavy získané na báze sieťotlačí, a to najmä príznačnú náznakovosť tvarov, prelínanie cizelovaných farebných štruktúr kompozície. Od polovice 80-tych rokov aktívne pôsobí i v počítačovej grafike.

Ruth DUBAYOVÁ

Ruth Dubayová sa narodila 20. septembra 1954 v Bratislave. V rokoch 1973-79 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktoré absolvovala u národného umelca, prof. Jána Želibského na oddelení figurálneho a krajinárskeho maliarstva. Venovala a venuje sa voľnej maľbe a ilustrátorskej tvorbe.   Maliarske začiatky a tvorba Ruth Dubayovej úzko súvisia s podnetmi, ktoré charakterizovali niekdajšie hnutie angažovaných občianskych tradícií. V tej etape zmien v prospech lyrizmu a citového života. Začiatkom 90-tych rokov badať istý presun záujmu, a to k oblasti krajinárskej tvorby, ponajprv na báze olejomaľby, avšak aj citlivej kreácie. Na báze miniatúry, ako aj zrejmej tvarovej redukcie zobrazenia krajiny. Deväťdesiate roky znamenajú v tvorbe Ruth Dubayovej obdobie sústredených výskumov, orchestrácíe krajinárskeho výrazu, ale aj pozoruhodných syntéz. Stavia na princípe variácií , na možnostiach koloristických posunov, premien a zmien, ako aj na zemitom jase, na farebnosti pastelu. Sú to etudy, ktoré sa stávajú piesňovou formou, poéziou, oslovením a hlbinnosťou, tou výtvarnou správou o maliarskej podobe sveta. A v súčasnosti pokročila aj v symbolizujúcej figurálnej kompozícii, ale aj v hľadaní maliarskych novotvarov, traktovaní a štruktúr.

 

Stanislav HARANGOZÓ

Doc., akad. maliar Stanislav Harangozó je jedným z najvýznamnejších umelcov pôsobiacich v oblasti monumentálno-dekoratívnej, ale aj voľnej maľby, pričom orchestruje vo viacerých žánroch – v krajinomaľbe, v historickom a sakrálnom žánri, v zátiší, v akte. V súčasnosti predseda Dozorného výboru Výtvarného odboru MS. Realizoval množstvo reprezentatívnych, vynikajúcich autorských výstav doma a v zahraničí.

Vincent HLOŽNÍK

Geniálny a svetoznámy slovenský maliar, grafik a ilustrátor, predstaviteľ Generácie
2. svetovej vojny. Autor úchvatných, desivých dramatických grafických cyklov, ale aj maliarskych diel do sakrálneho a architektonického prostredia /reliéf, tretia stavba Matice slovenskej v Martine.

Zuzana HLOŽNÍKOVÁ

Dcéra majstra Vincenta Hložníka sa narodila v Žiline 21. mája 1952. V roku 2022 získala významné ocenenie Matice slovenskej za aktívnu účasť  pri vzniku Múzea Vincenta Hložníka v Žiline, ako aj za úroveň osláv nedožitej storočnice umelca. V roku 1973 ukončila štúdium grafiky na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. Venuje sa voľnej grafike – linorezu a drevorezu, ale aj kresbe, knižnej ilustrácii, známkovej tvorbe a úžitkovej grafike.

Spolu s manželom Ľubomírom Zelinom realizovali impozantný súbor výstav doma a v zahraničí pod názvom Continuum. V súčasnosti pôsobí ako členka Dozorného výboru Výtvarného odboru Matice slovenskej.

Michal Vasilko KELE

Režisér, kameraman, producent, fotograf, cestovateľ a bádateľ, ktorý tvorí pod umeleckým menom „Mike Satori“. Filmárska tvorba Mike Satoriho je ovplyvnená vlastnými zážitkami a skúsenosťami z rôznych krajín (Tahiti, Markézske ostrovy, Peru, Nový Zéland, Vanuatu, Vietnam, USA, Európa), K jeho prvým cestovateľským krokom ho inšpiroval starý otec František Kele (jeden z najväčších slovenských cestovateľov 20-21 storočia).

V svojich začiatkoch tvoril krátke filmy, ako napríklad film Bratyslava Boys, s ktorým postúpil medzi najlepších dvadsaťpäť filmov z viac ako 1 500 snímok šestnástich krajín sveta na prestížnej medzinárodnej súťaži Filmminute v Londýne. Viac ako desať rokov spolupracoval na nezávislých, umeleckých a komerčných videoprojektoch na Slovensku, v Čechách a v zahraničí. V nedávnom období natáčal autentický nezávislý dokumentárny film vo Francúzskej Polynézii (Tahiti) pod názvom Štefánikove vlny. Pôsobí tiež ako umelecký fotograf

Jana KOŠTIAĽOVÁ

PaedDr. Jana Koštialová sa narodila 29.5.1965 v Bojniciach, v roku skončila štúdium učiteľstvo výtvarnej výchovy a ruského jazyka na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Učila výtvarné predmety – písmo, kreslenie a aranžovanie na SOU služieb Kalinčiaka v Prievidzi. Neskôr robila na SPŠ Fajnorovo nábrežie a v súčasnosti pracuje v štátnej správe. K výtvarnej tvorbe bola od detstva vedená a inšpirovaná otcom Ing. Milanom Medúzom. V súčasnosti sa venuje kresbe a maľbe na báze akrylu. Dynamika jej obrazov je vyjadrená výraznou farebnosťou a prelínaním línií. Často používa symboliku na vyjadrenie zámeru diela. Námety kresieb vychádzajú z filozofických a ezoterických úvah, s moralizujúcim podtónom kam smeruje ľudstvo. Maľbe akrylom sa venuje kratšie.  Objavuje aj slovanské historické témy, ktoré sú  v súčasnosti aktuálne.

Ján KULICH

Jeden z umelecky najvýznamnejších predstaviteľov moderného a pokrokového slovenského sochárstva. Autor významných pomníkových a memoriálnych realizácií na Dukle, v Bratislave,
na Detve, v sídle Matice slovenskej v Martine, atď., atď. Geniálny slovenský medailér a tvorca mincí. Vo svojom rodisku vo Zvolenskej Slatine, ale aj na Ľupčianskom hrade sú exponované stále expozície majstrovho diela. V uplynulom roku Matica slovenská ocenila zásluhy dcéry umelca akad. maliarky Márie Molčanovej na vzniku Galérie J. Kulicha vo Zvolenskej Slatine.

Martina KVAŠŇOVSKÁ

Slovenská výtvarníčka pochádzajúca z Kysúc /narodila sa v roku 1978/. Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK, v kresbe sa zdokonaľovala v ateliéri T. Bártfaya. Kurzy maľby a kresby absolvovala na Medzinárodnej akadémii umenia v Barcelone a pôsobila aj ako členka ateliéru 59 Rivoli v Paríži. Všestranne umelecky a jazykovo zdatná umelkyňa. Venuje sa figurálnej tvorbe a realizovala viacero úspešných domácich autorských a medzinárodných kolektívnych výstav v zahraničí.

Brigita LEHOŤANOVÁ

Umelkyňa je známa aj ako poetka. Vydala zbierku Kamienky vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Ponúka verše, s ktorými sa môže čitateľ stotožniť, môže sa sporiť s autorom, no v žiadnom prípade ho jeho verše nemôže nechať ľahostajného. Poetka Brigita Lehoťanová má dar básnickej komunikatívnosti. V  Lehoťanovej prichádza na slovenskú poetickú scénu jasne vyhranený tvorca a svojou civilne-magickou poetikou ju rozhodne osvieži. Zbierku ilustroval akad. maliar S. Harangozóa. Na výstave sa zúčastňuje súborom farebných fotografií, ktoré potvrdzujú esprit a kvality fotografickej tvorby, ale aj viaceré certifikáty a ocenenia /35photo.pro/.
Milan MEDÚZ                                            

Má mimoriadny význam prezentovať tvorbu Ing. M. Medúza, ktorá reflektuje významné kultúrno-historické podnety a inšpirácie popredných osobností svetových a slovenských národných dejín. Dôležitou súčasťou súboru výtvarných diel je kolekcia malieb, ktoré kompozične, rozvíjajú odkaz V. Vasarelyho ako umelca maďarskej národnosti, ktorý mal aj slovenské korene a vrúcny vzťah k Slovensku. Medúz je však predovšetkým tvorcom súboru hodnotných portrétnych diel, ktoré vyjadrili podoby osobností s tvorivým vkladom – Európe a svetu.

Mária MEDVECKÁ                                          

Ako kvalifikovaná osobnosť pribudne k nám p. JUDr. Mária Belanová, dcéra umelkyne. Kurátor výstavy PhDr. Ladislav Skrak je autorom prvej monografie o Márii Medveckej, ktorú vydal Pallas v roku 1977. K hodnotám tvorby M. Medveckej sa budeme vracať stále s väčšou intenzitou, a to tentoraz v kontexte matičného hnutia a možností, ktoré ponúka jej tvorba pre národné uvedomenie Slovákov doma a v zahraničí.                                              

Mária MOLČANOVÁ

V rámci Výtvarného odboru Matice slovenskej aktívne pôsobí akad. maliarka Mária Molčanová, ktorá je absolventkou štúdia na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Je dcérou národného umelca Jána Kulicha a spolu s bratom akad. architektom Branislavom Kulichom mnoho vykonali pre oživenie a rozvíjanie odkazu diela svojho otca. Venuje sa voľnej maľbe a úžitkovej grafike.

Silvia PETROVÁ

Narodila sa 25. januára 1968. Absolvovala štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od útleho detstva sa venovala maliarskej tvorbe, ponajprv na ľudovej umeleckej škole, súkromne u J. Kollera, na Strednej škole umeleckého priemyslu, ako aj kurzu figurálnej kresby a maľby na Vysokej škole výtvarných umení. V súčasnosti intenzívne sa venuje voľnej maľbe na báze oleja a akrylu, resp. suchého pastelu. V roku 2022 uskutočnila tiež autorskú výstavu v Primaciálnom paláci v Bratislave a v Prahe.

Vierka RÁČKOVÁ

Absolventka štúdií na odbore výtvarná výchova Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Aktívna organizátorka výtvarného života – predstaviteľka voľného zoskupenia mladých výtvarníkov HALA-BALA. Venuje sa voľnej maľbe s dôrazom na monumentalizujúci výraz výtvarnej kompozície, resp. hlbšiu psychologickosť výtvarného záznamu. Smeruje od impresie k abstrakcii. Aktívne vystavovala na vlastných a skupinových výstavách a medzinárodných výtvarných sympóziách.

Veronika RUSŇÁKOVÁ

Narodila sa 23. júna 1983 v Trnave. Výtvarné umenie študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy pod vedením akad. maliara Jozefa Dobiša. Pri záverečnej práci na tému Priestorové inštalácie v exteriéri alebo v interiéri sa pod vedením akad. soch. Jaroslava Gubrica zamerala na umelecké spracovanie skla technikou Fusing (spekanie skla), ktorej zostala verná dodnes. V San Cristino v Taliansku na prestížnej medzinárodnej výstave spojenej s udeľovaním cien umenia získala Špeciálnu cenu kritiky. V roku 2015 vytvorila dar, ktorý venovali prezidentke Chorvátskej republiky Kolinde Grabar-Kitarović. V roku 2016 vytvorila dar pre prezidenta Talianska S. Mattarella, v roku 2021 vytvorila dar pre pápeža Františka: obraz Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštín–Stráže. Je členkou Klubu výtvarných umelcov a teoretikov, Výtvarného odboru Matice slovenskej, uvádza ju Who is Who – osobnosti sveta  a spolu so Zuzanou Vrábelovou vydala knihu Krehké invencie, ktorá získala 3.miesto v kategórii Debut roka /2013/. Spoluautorka sochy Čas na radosť v zámockom parku v Malackách.

Emil SEMANCO

Popredný slovenský výtvarník, ale aj pokrokový a rozhľadený publicista. V súčasnosti pôsobí ako starosta Umeleckej besedy Slovenska, a tiež v pozícii podpredsedu Výtvarného odboru Matice slovenskej. Výtvarná tvorba tohto umelca je originálna a prekvapujúco svieža, smerujúca k espritu a nadrealistickým hodnotám. Dňa 6. júla tohto roku sa dožije svojich 70-tín /narodil sa v roku 1953 v Čertižnom/. Srdečne gratulujeme.                                       

Andrej ŠOKA

Mgr. art Andrej Šoka absolvoval štúdium reštaurátorstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave so špecializáciou na kameno-sochárske pamiatky. Venuje sa tiež voľnej maľbe, a to v rozpätí od konštruktivistických podnetov až po žáner aktu. Aktívne napomohol pri reštaurovaní diel ako reliéf na tretej stavbe Matice v Martine, ale aj pri obnove pamätníka v Krpáčove. Stal sa zároveň činorodým organizátorom výtvarného života na Slovensku pri organizovaní výtvarných sympózií s medzinárodným dosahom.

Mária ŠTROMPACH

Mária Štrompach sa narodila v roku 1955 v Handlovej. Od detstva sa paralelne venovala baletu a výtvarníctvu pod vedením Ľudovíta a Magdalény Štrompachovcov v Prievidzi. Absolvovala školu aranžérskeho výtvarníctva a školu UMPRUM v Uherskom Hradišti, odbor dekoratívnej maľby v architektúre (1973 – 1976).  Po ukončení štúdií pracovala v Ústredí umeleckých remesiel v Bratislave, v ateliéri Ľudovíta Štrompacha (1976 – 1978), od roku 1979 ako návrhárka šiat pre Výrobné družstvo AVA, Bratislava. Vyučovala kresbu a maľbu žiakov viacerých základných, stredných, aj odborných škôl, kde so žiakmi získala mnoho prvých miest v národných, aj medzinárodných súťažiach. V roku 2000 získala diplom za učiteľstvo výtvarnej výchovy na XII. Miedzynarodowe biennale grafiki dzieci i mlodziezy. Manželka nedávno zosnulého akad. maliara Petra Štrompacha

Veronika URSÍNIOVÁ

Volám sa Veronika Ursínyová a tvorím pod umeleckým menom Vursus (Ursus). Narodila som sa 15. septembra 1989 v Bratislave, kde žijem celý môj život. Maľovanie je mojím koníčkom, terapiou, cestou poznania, a tiež sebapoznania a zmyslom môjho života. Väčšina mojich obrazov
je intuitívnych, zachytávajúcich myšlienku, pocit alebo energiu. Maľujem v akomsi „tranze“, pričom úplne vypnem myseľ a sústredím sa iba na danú myšlienku, ktorú chcem zachytiť, výsledný výraz obrazu je aj pre mňa úplným prekvapením. Rada experimentujem a vkladám do obrazov liečivé kamene, modelujem reliéfy a kombinujem rôzne techniky, najčastejšie maľujem akrylom. Mojím životným mottom sa stal výrok mojej prastarej mamy Márie Ursínyovej Javorníckej, ktorá bola zaslúžilou umelkyňou: „Jedine ten, kto tvoril a stvoril, naozaj žil“.

Alexander VIKA

Výnimočná výtvarná osobnosť, ktorý sa nedávno dožil svojich 90-tín. Narodil sa 10. mája 1933 v Bratislave. Autor pozoruhodných, významných pomníkových diel /Nemecká, Badín/, ale aj monumentálnych diel v architektonickom prostredí, osobitne napríklad symbolu štylizovaného klasu v Nitre, ale aj reliéfnych diel. Vytvoril tiež medailérske diela k novej obradnosti spoločenského života. I on veľa znamenal v pokrokovom mierovom hnutí Slovenska. Našu výstavu oboslal symbolicky, keďže pripravujeme autorskú výstavu tohto umelca.

Ľubomír ZELINA

Narodil sa 16. apríla 1943 v Tajove. Absolvent štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Dezidera Millyho a prof. Petra Matejku /monumentálna, resp. voľná maľba/. Zomrel 18. februára 2014 v Bratislave. Dielo Ľubomíra Zelinu charakterizuje široký rozpon dynamických a viatalistických, resp. antropo a zoomorfných sujetov a kompozícií značného monumentálneho a pôsobivého dekoratívneho výrazu. Má početné zastúpenie v zbierkach európskych galérií a múzeí. Niekedajší významný predstaviteľ Spolku slovenských výtvarníkov a činorodý organizátor slovenského úspechu cyklu výstav Continuum /V. Hložník, Ľ. Zelina, Z. Hložníková/ vo všetkých svetových civilizačných a kultúrnych metropolách.

 

 

Odišiel slovenský spisovateľ a diplomat Anton Hykisch, svoje posledné verejné vystúpenie mal na pôde Matice slovenskej

17.07.2024

Vo veku 92 rokov odišiel slovenský spisovateľ, prozaik, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež, nositeľ Pribinovho kríža, bývalý veľvyslanec v Kanade, poslanec NRSR, riaditeľ vydavateľstva Mladé letá, literárny redaktor Československého rozhlasu, autor historických románov Bezhlavý čas a Milujte kráľovnú ANTON HYKISCH. Som však rád, že som ho ešte stihol [...]

Národná neomoderna ako koncepcia pre slovenskú kultúru 21. storočia

12.07.2024

Nasledujúci program podporilo aj PREDSTAVENSTVO MATICE SLOVENSKEJ, niekoľko spisovateľov z radov SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV a niekoľko ďalších umelcov, vedcov a verejných osobností. Ak sa chcete stať signatárom, pošlite mail so slovom súhlasím na lucasperny at gmail.com . Zoznam signatárov bude zverejnený dodatočne. NÁRODNÁ NEOMODERNA KONCEPCIA SLOVENSKEJ KULTÚRY 21. [...]

Politologická esej k prvému verejnému prejavu premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica a hlbší rozbor jeho filozoficko-politickej vízie

08.07.2024

Piateho júla si Slovensko pripomenulo sviatok sv. Cyrila a Metoda a pamätný deň Slovákov v zahraničí. Význam tohto sviatku bol veľmi kvalitne interpretovaný živým vstupom z hradu Devín v podaní čerstvo zmenenej STVR (do tvorivého tímu sprievodných edukačných filmových krátkych dokumentov prizvali napríklad legendárneho Jozefa Šimonoviča). Človek by si v tejto [...]

borrell

Borrell v mene EÚ podporil verdikt súdu OSN v kauze izraelskej politiky. Židovský národ nie je okupant, bráni sa Netanjahu

20.07.2024 21:05

Vo svojom vyhlásení Borrel súčasne dodal, že stanovisko súdu "bude potrebné dôkladnejšie analyzovať, a to aj vzhľadom na jeho dôsledky pre politiku EÚ".

Motorkár, autonehoda pri Martine

Vážna nehoda pri Martine. Motorkára previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice

20.07.2024 19:01

Z doposiaľ nezistených príčin došlo na ceste z obce Košťany nad Turcom do Martina k zrážke osobného automobilu a motocykla.

Robert Fico a Denys Šmyhal.

Fico Šmyhaľovi: Slovensko nemieni byť rukojemníkom ukrajinsko-ruských vzťahov. Kritizuje rozhodnutie Zelenského

20.07.2024 18:16, aktualizované: 18:36

Fico podľa úradu vlády v tejto veci komunikuje už niekoľko dní s relevantnými členmi vládneho kabinetu aj s predstaviteľmi maďarskej petrochemickej skupiny MOL.

Krasnodar, Rusko, protest

Kolaps v Krasnodare: Rusi vyšli do ulíc, starosta sa chcel pripútať k stĺpu. Umlčala ich až polícia

20.07.2024 18:02, aktualizované: 20:25

Problémy s elektrinou na juhu Ruska a na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym sa začali 16. júla po skrate na Rostovskej jadrovej elektrárni.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 270
Celková čítanosť: 864857x
Priemerná čítanosť článkov: 3203x

Kategórie