Založ si blog

Kniha Utopisti, vizionári sveta budúcnosti je už oficiálne vydaná

Ej veru, musím sa vám priatelia pochváliť. 5. augusta oficiálne vyšla kniha

Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu

Lukáš Perný, Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu

Lukáš Perný, Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu

Niet väčšej radosti, než uvidieť svoju knihu v ponuke kníhkupectiev. Po rokoch písania a štúdií je to tu. Kniha je už konečne vydaná.

Avizované sú už aj recenzie od Mariána Klenka (Literárny týždenník), Mateja Mindára (Slovenské národné noviny), Dalimíra Hajka (Slovenské pohľady), Vladimíra Mandu (Studia Philosophica Critica) a Rudolfa Dupkalu (Filozofia). Budem sa na ne tešiť.

Knihu už prvý krát predstavili tu. Uvádzam preto celý text, ktorý sumarizuje o čom kniha je a čo je jej hlavnou úlohou.

Vychádzajú prvé slovenské dejiny utópií a utopizmu. Lukáš Perný vydáva v Matici slovenskej novú knihu

Slovenský spisovateľ, kulturológ, filozof a hudobník, Dr. Lukáš Perný, vydáva svoju v poradí štvrtú knihu. Reflektuje fenomén utópií a utopizmu, teda autorov a diela, ktoré sa zaoberajú otázkami, ako dosiahnuť dokonalý alebo k dokonalosti sa približujúci stav spoločnosti. Téme sa autor venuje profesionálne už niekoľko rokov.

Po knihách o hudobnej kontrakultúre prelomu 60. a 70. rokov, monografii o Ladislavovi Novomeskom a monografii o anglo-americkej sociálnej filozofii, autor zúročil niekoľkoročné bádania na poli dejín filozofie. Zameral sa na sociálnych utopistov od čias antiky až po 19. storočie. Mapuje svetové dejiny, no nezabúda ani na Slovensko a svet Slovanov. Vydavateľom knihy je Matica slovenská.

 

Pestrá a ilustrovaná kniha preplnená odkazmi

Perného kniha nie je klasickou vedeckou monografiou. Je rozdelená do troch častí, z ktorých každá sa zameriava na niečo iné. Prvá (encyklopedická) kapitola, zaoberajúca sa definíciami utópie a utopizmu dokazuje širokospektrálnosť utópií (ekoutópie či urbánne utópie, sci-fi/technické utópie, globálne utópie či lokálne utópie, národné či nadnárodné, revolučné či evolučné; antické, stredoveké, renesančné, osvietenské, romantické; kresťanské, ateistické, budhistické; optimistické, pesimistické, atď.). Autor svoje poznatky podáva populárnou formou a využíva pritom obrázky, tabuľky a rôzne odkazy na ďalšie internetové zdroje, kde sa čitateľ môže dočítať viac o konkrétnych fenoménoch.

Druhú časť knihy tvoria samotné dejiny utópií, ktorých korene hľadá Perný už v starovekých predstavách o rovnostárstve, pokračuje stredovekom a dominantnú časť knihy venuje dejinám utópií a utopizmu v novoveku, teda od Thomasa Mora (16. storočie), cez Campanellu, Morellyho, Mablyho, Fouriera, Saint-Simona až po Roberta Owena a Etienna Cabeta (19. storočie). Knihu autor dopĺňa o rôzne príklady utopických komunít z praxe. „Málokto si uvedomuje, že utopické ideály sa dostávali aj do spoločenskej praxe a dodnes existujú rôzne komunity, kde dominuje rovnostárstvo a sebestačnosť. V knihe tieto príklady uvádzam. Len pre zaujímavosť uvediem komunity tzv. hutteritov, ktorí žijú takmer totožne ako o tom písali renesanční sociálni utopisti,“ dodáva pre HS autor.

Na snímke Lukáš Perný

 

Presah do súčasnosti

Napriek tomu, že sa autor zameral prevažne na dejiny utópií približne do polovice 19. storočia, čitateľ sa na konci druhej kapitoly a v tretej kapitole dozvedá okrajovo aj o utópiách 20. storočia či súčasných utopických koncepciách. Poslednú kapitolu venuje filozofické zamysleniu nad slovom utópia a jeho kontextualizácii pre súčasné politologické, kulturologické a sociologické teórie. Autor sa pýta na zásadné otázky súvisiace s naplnením občianskych a sociálnych práv, či možnosti naplnenia utópie ako historického poslania ľudstva. Autor tiež uvádza príklady utopizmu v súčasnej kultúre – vo filmoch, či dokonca počítačových hrách. „Tretia kapitola je už určená pre fundovanejšieho čitateľa, zároveň v nej ponúkam zoznam výdobytkov či už technických alebo sociálnych, ktoré utopisti predpovedali. Práve tretia kapitola odkrýva podstatu názvu vizionári budúcnosti,“ pripomína autor.

 

Prvé slovenské dejiny utopizmu

Kniha je vôbec prvá svojho druhu v slovenskom jazyku. Mapuje kompletné dejiny utópií a utopizmu, pričom nezabúda ani na slovenský utopizmus, teda utopické prejavy v slovenskej filozofickej tradícii, predovšetkým v 19. storočí (v prostredí štúrovcov). Dominujúcim prvkom v slovanskom a slovenskom filozofickom prostredí bol mesianizmus a vplyv Hegela. V Ruskom prostredí taktiež uvádza hnutie slavistov, a taktiež národnikov a anarchistov. Nezabúda ani na český utopizmus, predovšetkým zabudnutú postavu Bernarda Bolzana a Jána Amosa Komenského. Dozviete sa tiež niečo o prvom slovenskom, českom a ruskom sci-fi.

Na snímke Lukáš Perný

Náznaky prvých knižných dejín utopizmu naznačili Vojtech Zamarovský a Milan Šimečka. Zamarovský v zborníku utopických textov s názvom Utopisti, ktorý nie je ešte priamo dejiny utópií (avšak obsahuje preklady všetkých podstatných textov) a Šimečka v malej knižke Sociálne utópie a utopisti. Avšak ani Šimečka a Zamarovský nešli do takých detailov ako autor predloženej knihy. Napriek tomu autor na tieto knihy, ktoré dnes nie je možné zohnať, nadväzuje a často sa na ne odvoláva.

Kvalitné vedecké zázemie; autor knihu konzultoval s odborníkmi

Kniha obsahu vyše 1500 odkazov (či už citácií, bibliografických odkazov, či odkazov na ďalšie články o konkrétnych témach). Čerpá z domácej, a predovšetkým zahraničnej literatúry. Autor má naštudované primárne diela utopickej literatúry, ale aj ich interpretácie. Kvalitu autorovho textu garantujú recenzenti práci medzi ktorými je popredný slovenský futurológ doc. Ladislav Hohoš, významný český sociálny filozof a prekladateľ doc. Michael Hauser a slovenský spisovateľ, esejista, filozof prof. Dalimír Hajko. Perný medzi spolupracovníkov dopĺňa aj špeciálnych konzultantov s ktorými konzultoval jednotlivé pasáže diela či dielo ako celok. Medzi nich patrí prof. Ľubomír Belás (autorov školiteľ), prof. Vladislav Suvák (odborník na antickú filozofiu), prof. Rudolf Dupkala (odborník na tému slovanského mesianizmu), dr. Blaho (odborník na ruské filozofiu) a napokon Roman Michelko z Politologického odboru Matice slovenskej, vďaka ktorému vôbec kniha vyšla.

Český filozof Michael Hauser o knihe napísal: „Kniha poskytuje podrobný a odborně fundovaný vhled do dějin utopického myšlení, který čtenáře seznamuje se všemi relevantními proudy utopismu v jednotlivých epochách lidských dějin, včetně utopismu antického a středověkého. Kniha se zabývá různými přístupy a formami utopismu, a činí tak vyváženým způsobem s cílem  rozpoznat a představit jejich nosné myšlenky i jejich limity. Setkáváme se tak s utopismem antickým,  křesťanským, osvícenským, romantickým, socialistickým, a dokonce utopismem neoliberálním.“

Záverom Hauser konštatuje: „Kniha Lukáše Perného „Utopisti“ je v současné produkci společenskovědních knih tematicky ojedinělá. Zpracovává téma, o němž se začíná znovu diskutovat ve veřejném prostoru i na univerzitách, ale dosud tu chybí nová odborná publikace, z níž by tyto diskuse mohly čerpat historické znalostí a základní orientační body.  Tato publikace chybí i v České republice. Vydání knihy Lukáše Perného bude mít význam pro širší veřejnost, vysokoškolské i středoškolské pedagogy, studenty a žáky, stejně jako pro politiky na Slovensku i v České republice…“

Kniha vhodná do vašej knižnice, podporíte ňou činnosti Matice slovenskej

Profesor Dalimír Hajko, filozof a literárny kritik o knihe napísal: „Knižná publikácia Lukáša Perného by mohla byť nielen spestrením našej súčasnej odbornej a vedeckej literatúry týkajúcej sa danej problematiky, ale v neposlednom rade aj hodnotným príspevkom k sebareflexívnemu chápaniu našich vlastných slovenských kultúrnych dejín.“

Autor si dal tiež záležať na estetickej stránke knihy, čo prezrádza už elegantný obal. Je preplnená užitočnými a inšpiratívnymi citátmi. Nechýba ani prehľadné zvýrazňovanie kľúčových slov. „Chcel som vytvoriť knihu, ktorá bude odborne na vysokej úrovni, no zároveň si ju bude môcť prečitáť každý, kto sa o tému zaujíma. Snažil som sa ju zostaviť najkreatívnejšie, ako to len bolo možné. Preto je pestro ilustrovaná, hrubým sú vyznačené dôležité kľúčové slová, sú tu tabuľky či poznámky odkazujúce na ďalšie knihy, články či encyklopedické heslá,“ dodal Lukáš Perný pre HS.

Kniha sa preto číta vďaka pestrej obrazovej prílohe s ľahkosťou. Môže byť užitočná pre verejnosť, ako aj pre akademické prostredie.

 

Tag:

Z knižnice utopického socializmu, mimoriadne úspešný seriál štúdií k téme dejín utopizmu

22.06.2024

V rámci pripravovaného vydania knihy UTOPISTI vychádzali na stránkach DAV DVA štúdie a populárno-náučné články v rámci seriálu s názvom „Z KNIŽNICE UTOPICKÉHO SOCIALIZMU“. Svojho času získal – aj vzhľadom na odbornosť problematiky – pomerne vysoké čísla. Išlo o tisíce zhliadnutí. Kulturologicko-politologický seriál vznikol v rámci príprav knihy UTOPISTI a [...]

Čo je nového v Spolku slovenských spisovateľov [úvodník v Literárnom týždenníku, B. Brendza, L. Perný]

19.06.2024

Článok predsedu a podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov, ktorý vyšiel v Literárnom týždenníku. Dofinancovanie časopisu SSS Literárny týždenník (Denník N a StartItUp šírili nepravdivé informácie) Liberálny web StartItUP a Denník N zaútočili na Literárny týždenník (LT) a Spolok slovenských spisovateľov (SSS). Redaktor média StartItUp sa dopytoval poslancov, či [...]

Estetická analýza a kulturologický výskum tvorby ženských autoriek Matice a SZPB [video]

18.06.2024

Predmetom štúdie je odborná kulturologická analýza tvorby žien v rámci súčasného Výtvarného odboru Matice slovenskej (a s nim spriaznených slovenských výtvarníčok), ktorý pôsobí pri Galérii Matice slovenskej v Bratislave pod odborným kurátorským vedením Dr. Ladislava Skraka, ktorý je súčasne predsedom VO MS. Súčasťou príspevku je aj krátky historický exkurz k [...]

ATACMS, rakety

ONLINE: Šéf rozviedky Budanov verí, že ATACMS dokážu zlikvidovať Krymský most. Jadrovej odvety sa neobáva

24.06.2024 06:25

Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Budanov nevidí zmysel v mierových rozhovoroch. Ak nezískame to, čo je okupované, bude tu vojna navždy, tvrdí.

migy, vojna na ukrajine, mig-29, naď, Zmeko

Darovanie MiG-29 ide na políciu. Rezort obrany podáva trestné oznámenia na Hegerovu vládu

24.06.2024 06:00

Vládna strana Smer vlani už pre darovanie stíhačiek podávala trestné oznámenie, polícia ho však zamietla.

Italy Politics

Mussolini v sukni? Meloniová si chce uzurpovať moc, opozícia bije na poplach

24.06.2024 06:00

Talianska premiérka navrhla reformu ústavy, ktorá by odstavila prezidenta a takmer všetku moc zverila do jej rúk.

Hadždž / Mekka /

Počas púte do Mekky zomrelo 1301 pútnikov, väčšinou oficiálne neregistrovaných

23.06.2024 22:04

Mnoho z obetí boli starší ľudia s chronickými chorobami.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 263
Celková čítanosť: 847533x
Priemerná čítanosť článkov: 3223x

Kategórie