Založ si blog

Slovák, ktorý založil prvú kooperatívu v strednej Európe, zaslúžil sa o rozvoj ľudovýchovy aj rozvoj divadla – Samuel Jurkovič

📌 GAZDOVSKÝ SPOLOK BOLO PRVÉ ÚVEROVÉ DRUŽSTVO V CELEJ EURÓPE,
KTORÉ ZALOŽIL SAMUEL JURKOVIČ

📌 SPOLUZAKLADAL SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO NITRIANSKE

📌 ROZŠÍRIL KOMENSKÉHO PEDAGOGICKÉ ZÁSADY NA SLOVENSKU
A STAL SA PRIEKOPNÍKOM ĽUDOVÝCHOVY

📌STAL SA ČLENOM TATRÍNA, SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY
A SPOLUZAKLADATEĽOM MATICE SLOVENSKEJ

Deviateho februára sa narodil slovenský priekopník idey družstevníctva alebo kooperativizmu, národný buditeľ, sociálny, pedagogický a kultúrny reformátor, priekopník divadla, ľudovýchovy (zakladal čitateľské spolky, knižnice, nedeľné školy a písal učebnice) a kultúrno-osvetový pracovník, dlhoročný spolupracovník J. M. Hurbana, člen Tatrína, Slovenskej národnej rady a spoluzakladateľ Matice slovenskej SAMUEL JURKOVIČ (1796, Brezová pod Bradlom – 1873, Brezová pod Bradlom). Matica slovenská plánuje v roku 2023 (pri príležitosti 150. výročia jeho úmrtia) zorganizovať v Sobotišti špeciálne podujatie v súčinnosti, obcou a oz. J. Hrebendovej Bórikovej a ďalšími spoluorganizátormi.

V roku 2019 usporiadalo o. z. Slavica, o. z. D2 a ďalší spoluorganizátori špeciálnu konferenciu venovanú Jurkovičovi priamo v Sobotišti (súčasťou bolo aj slávnostne vysadenie LIPY SAMUELA JURKOVIČA). V roku 2022 členovia Matice slovenskej a o. z. J. Hrebendovej-Bórikovej odhalili Jurkovičovu drevenú podobizeň oproti Vrbovčianskej izby (Jurkovič vo Vrbovciach pôsobil po roku 1857).

Lukáš Perný a Pavol Vandelia po odhalení drevenej podobizne Samuela Jurkoviča vo Vrbovciach 
***

ŽIVOT A ODKAZ SAMUELA JURKOVIČA

Vzdelanie získal spočiatku v rodnej obci, pokračoval v dolnozemskom Rábe, Trnave, Bratislave, Banskej Bystrici (lýceum) a opäť v Bratislave (teológia). Už ako 14 ročný mal znalosti maďarčiny, nemčiny a latinčiny. Študoval spolu s Jánom Kollárom a na jeho sociálno-osvetovú činnosť mal vplyv najmä farár Daniel Lichard starší, ovocinár, znalec poľnohospodárstva a ľudovýchovný pracovník. Učil na cirkevnej škole v Novom meste nad Váhom, kde založil učiteľský spolok a knižnicu.

V roku 1832 sa stáva učiteľom v Sobotišti, kde začal spolupracovať s farárom Jánom Šulekom. Zakladali ľudové spolky, pomáhali ľuďom hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju. Nadviazal spoluprácu s Spoločnosťou česko-slovanskou a Ústavom reči a literatúry česko-slovanskej v Bratislave, kde sa spojil so štúrovcami. Štúrovskú literatúru podporoval a šíril v nitrianskej stolici, založil čitateľský spolok nitrianskeho seniorátu, ktorý sám finančne podporil. Privítal založenie Slovenských národných novín, zúčastňoval sa zasadania Tatrína a zakladá Slovenské národné divadlo nitranské. Kľučovým je založenie Spolku gazdovského v Sobotišti roku 1845, ako prvého družstva na európskom kontinente.

***

Spolok gazdovský, prvé družstvo na európskej pevnine je založené 9. februára 1845 Samuelom Jurkovičom, Michalom Horňákom, Jánom Kaňom, Jánom Zatkalíkom a ďalšími, za účelom náhrady veľkého peňažného ústavu, a ktorý mal „úbohé lidi z pazúrov těch vidrigošovích lakomců vidreti a od žrútov ročních 52 grajcarového od jednoho zlatého Interesu osvoboditi.“ Cieľom spolku bolo sporenie a poskytovanie pôžičiek ako opatrenie proti rozmáhajúcej sa úžere a vykorisťovaniu slovenských roľníkov a remeselníkov. Spolok poskytoval lacný úver zo spoločnej pokladne pre členov a výnimočne aj nečlenov. Kapitál spolku vznikal spoločným sporením, vkladaním úspor.

Pôžičky boli určené napríklad na rozširovanie dielní, zlepšenie výroby, avšak za konkrétnych podmienok – mravné a čestný život, vyvarovanie sa nočnému túlaniu, opilectvu a hazardu, teda pôžičku dostal iba človek statočný, usilovný, pracovitý a šetrný. Zakladajúca schôdza tvorila 12 prvých slovenských družstevníkov pozostávajúcich najmä z roľníkov, knihárov, pekára, krajčírov a tkáča. Družstevno-demokratický a samosprávny princíp jeden človek jeden hlas bol aplikovaný hneď pri založení družstva, kedy väčšina budúcich členov za založenie, teda okamžitú realizáciu myšlienky založenia inštitúcie. Rovné boli taktiež podiely v družstve, čím sa podľa Ruttkaya zabránilo získaniu prevahy bohatých roľníkov a remeselníkov v družstve (družstvo dokonca pomáhalo pôžičkami vo výnimočných prípadoch aj nečlenom, ktorí boli ohrození úžerníctvom dedinských boháčov).

Na zakladajúcej schôdzi si zvolili pokladníka Michala Horňáka, za účtovníkov Zatkalíka a Jelínka a za správcu a predsedu Samuela Jurkoviča, ktorý svoju úlohu zobral ako cieľ pomoci všeobecnému dobru. Spolok predložil víziu kontinuity na 6 rokov; po tejto dobe mali členovia dostať vložený kapitál. Súčasťou kolektivistickej organizácie bolo dbanie na presnosť a dôslednosť. Gazdovský spolok bol uznaný okresným komisárom Františkom Dohnánym, ten dokonca do spolku navrhol svojich dvoch synov. Členovia si dali záväzok vykonávať svoje povinnosti zadarmo a neprijmú viac ako 30 členov.

Spolok mal existovať na základe dobrovoľnosti a vzájomnej pomoci. Vyhotovené boli členské knižky, obecná pokladnica. Gazdovský spolok, ktorý, ako uvádzajú stanovy, bol „dobrovolným tovariššstom některích zdejších Obivatelov, bez rozdílůnáboženstva, tím cílem založené, abi sa majetnost, gazdovstvo, remselá a ubec lepší stav gazdovskí napomoc mohel.“ (Stanovy spolku gazdovského, I.). Na stanovách spolku sa podieľal okrem Jurkoviča aj sám J. M. Hurban. Družstvo malo vypracované podrobne ekonomické riadenie (časti stanov: zpúsob jakovým sa materiálnosť určenia dosiahne; pokladnica, čili Kassa Ústava Hospodárskeho; Zákony vzťahujúce sa jak na Údov Ústavu tak na Pokladnicu) a taktiež organizačnú štruktúru (časti stanov: O predstavených). Inštitúcia družstva je založená aj na určitom kultúrnom rozvoji, výchove a mravnom pozdvihnutí členov družstva, čo je taktiež v prípade spolku sčasti splnené, nakoľko súčasťou stanov bolo „Mravnou určenia Ústavu„, kde je prítomný motív boja s alkoholizmom, podpora vzdelávania, distribúcie užitočných kníh, nedeľné školy a taktiež je prítomný rozvoj duchovný (náboženský). Pôžičky nedostali ľudia agresívni, opilci a surovci, ale iba ľudia usilovní, statoční, pracovití a šetrní.

Význam Samuela Jurkoviča je dodnes inšpiratívny a aktuálny. Svetové krízy dokázali, že práve družstvá sú najodolnejšie voči nestabilite finančných trhov. Navyše posilňujú mieru spolupatričnosti a solidarity medzi ľuďmi. Charles Fourier vo svojej filozofii dejín predpovedal družstevný rád ako dejinnú etapu založenú práve na princípe bližšieho spájania ľudí v prospech zjednoteného ľudstva. Družstvo nie je iba ekonomická bunka, a ako to dokázal aj Samuel Jurkovič, jeho zmysel spočíva tiež v kultivácii človeka, svojpomoci, spolupatričnosti a upevnení komunitárnych hodnôt. Družstevné princípy sú priamo-demokratické, samosprávne (jeden človek, jeden hlas), sú teda opakom autoritatívneho vedenia podniku.

***

S tajomníkom Matice slovenskej na mieste, kde stál Spolok Gazdovský v obci Sobotište

***

Jurkovič propagoval poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a ovocinárstvo s cieľom rozšíriť nové druhy viniča, ovocných stromov a moderných spôsobov obrábania pôdy. Fraňo Ruttkay pripomína významný vplyv Daniela Licharda st., ovocinára, znalca poľnohospodárstva a taktiež Jána Šuleka. Jurkovič kultivoval okolitú prírodu a vysádzal stromy, zaoberal sa pestovaním nových plodín, v Novom Meste nad Váhom vďaka pokusom s ničením buriny zvýšil úrodu burgundského, o čom aj napísal samostatné dielo Bezpečné zakladanie vinohradov. V Sobotišti zavádzal nové druhy plodín, vysádzal ovocné stromy, odvodnil močiar, vyčistil zanedbaný prameň, upravil celé okolie Sobotišta (ale aj Brezovej, Vrboviec, Turej Lúke) vysádzaním nových druhov stromov a taktiež masovej výsadby slovanského symbolu – lipy. (Ruttkay 1965, s. 19) Jurkovičove vysádzanie líp nasledovali aj jeho stúpenci. Ako uvádza Ruttkay, Spolkok gazdovský prijal návrh vysadiť 120 stromčekov, vysadili ich až 160. (Ruttkay 1965, s. 111) Vytvorili háj zvaný Lipnica.

***

Pedagogickému odkazu Samuela Jurkoviča sa venovali v štúdiách Fraňo Ruttkay, ale aj Miroslav Holečko. Ruttkay pripomína hroznú biedu a chudobu vo vzdelávacích zariadeniach, ktorú sa snažilo národné hnutie odstrániť. V týchto ťažkých podmienkach bojovali za osvetu chudobného národa, často krát na úkor vlastného času aj peňazí. Sameul Jurkovič sa v týchto ťažkých časoch aktívne podieľal na rozvoji slovenského školstva a nadviazal na filozofickú tradíciu veľkého Jána Amosa Komenského. Vzdelával chudobný ľud, ale aj slovenskú inteligenciu. Usiloval sa o zavedenie slovenčiny v regiónoch. V Sobotišti spolupracoval s ev. farárom Jánom Šulekom, taktiež významným osvetárom, ktorý vydával učebnice.

***

Jurkovič prispieval do Slovenských pohľadov, Obzoru, Cirkevných listov. Vydal niekoľko školských učebníc. Spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom založil Slovenské národné divadlo nitranské a jeho dcéra Anna Jurkovičová, manželka J. M. Hurbana bola jednou z prvých divadelných ochotníčiek na Slovensku. Písal aj básne, ktoré mali osvetový charakter a pripomínali slovenské hrady, Veľkú Moravu, Devín, Nitru, Svätopoluka a jeho synov, Jána Hollého či Jána Šuleka (Zvestoň, čili: Orel Nitranský Tatry navštěvující, Slávy navštívení v Sobotišti). Po Jurkovičových aktivitách sa zachovala Zpráva Slovenského národního divadla divadla nitranského v Sobotišti založeného dne 5. srpna 1841. (Ruttkay 1964, s. 41) Divadelné hry boli súčasťou osvetových podujatí a divadlo v Sobotišti sa stalo tribúnou novej spisovnej slovenčiny. Podľa kroniky boli predstavenia úspešné a obľúbené. Hviezdou divadla sa stala Jurkovičova dcéra Anna. Medzi repertoár divadla patri Vozka Petra třetího, Týlov Nalezenec, Raupachova hra Izidor a Oľga, Kotzebueho Gróf Beňovský. V divadelnej činnosti Jurkovičovi značne pomáhal J. M. Hurban. Je pozoruhodné, že popri pedagogickej činnosti, politickej činnosti a riadení Spolku gazdovskom, sa Jurkovičovi darilo rozvíjať ešte aj slovenské divadelníctvo.

***

Vráťme sa k životu Samuela Jurkoviča. Podporil kodifikáciu spisovnej slovenčiny a pomáhal štúrovcom aj v rámci revolúcie 1848/49 (podporil aj prvú slovenskú povstaleckú výpravu). Bol prenasledovaný a vypočúvaný. Podporoval J. M. Hurbana a komunikoval s národnými buditeľmi. Jurkovič neveril tomu, že Viedeň splní národnostné a sociálne požiadavky Slovákov a upozorňoval na to aj pred revolúciou. Napriek tomu revolúcii pomáhal a neminulo ho ani prenasledovanie.

Po úteku zo Sobotišťa do Rusavy putuje za Hurbanom do Prahy. V Prahe sa stretáva s českými národnými buditeľmi V. Hankom, Čelakovským a ďalšími. Ťažko prežíva stroskotanie jari národov. V roku 1849 sa vracia na Brezovú po 3/4 ročnom exile. Všetok majetok mu medzičasom vyrabovali a zničili, na čo reagoval: „…ale nech si majú. Ja si z toho veľa nerobím, a spokojný som, keby aj toho nebolo, však iní ešte viac stratili a horšie im je, ako mne… Len… aby sa národu pomohlo, tú obeť prenesiem.“

Po porážke revolúcie  vznikol spor v národnom hnutí medzi staroslovákmi a štúrovcami, ktorý sa Jurkovič snažil zastaviť. Nastala doba prenasledovania a perzekúcií, ktoré potvrdili Jurkovičovu nedôveru v austro-slavistické nádeje. V tom čase sa Jurkovič pokúšal obnoviť svoj spolok, no márne (Bachov absolutizmu v 50. rokoch 19. storočia dokonca zakáže zakladanie spolkov). Politická moc sa dostala do rúk cisárskych úradníkov a nastáva doba apatie a sklamania. Jurkovič ale prispieval článkami do Hurbanových Slovenských pohľadov obnovených v roku 1851.

V roku 1857 bol preložený do Vrboviec, kde pomáhal zaťovi ako exnotár. Podporoval vznik Matice slovenskej a organizoval zbierky pre tri slovenské gymnáziá. V trenčianskej stolici usiloval o zavedenie slovenčiny ako úradného jazyka. V tom čase mu najväčšiu radosť robili listy svojho vnuka Svetozára Hurbana Vajanského z vysokoškolských štúdií v Nemecku (ako pripomína Ruttkay, aj Vajanský na svojho starého otca spomínal celý život v dobrom). 13. júna 1873 ako 77 ročný zomiera a z jeho pohrebu sa stáva národná manifestácia.

Zomreli mu tri deti a dve manželky a tak svoje dcéry musel v hroznej chudobe vychovávať sám. A vo svojej nekonečnej skromnosti tieto bolesti znášal s pokorou. Jurkovičovu skromnosť dokazujú jeho vlastné slová po skúsenosti z neúspešnej revolúcie v roku 1848, kde seba prirovnáva k „rose ovlažujúcej byliny“:

Celý článok je k dispozícii tu.

***

Pred rokmi som počas štúdia Jurkovičovho diela zdigitalizoval nasledujúce brožúry:

Samuel Jurkovič 1796-1873, informačný leták

Fraňo Ruttkay: Samuel Jurkovič

Samuel Jurkovič, zborník o Jurkovičovi z 90. rokov

Pripravujeme tiež špeciálnu e-knihu z konferencie o Jurkovičovi (mala vyjsť už pred rokmi, ale realizácia sa skomplikovala), ktorý vyjde s aktualizovanými informáciami k 150. výročiu úmrtia, ktoré bude v lete 2023.

120 rokov od narodenia Daniela Okáliho, videoblog zo spomienkového podujatia

29.03.2023

Videozáznam podujatia Inštitútu ASA, Matice slovenskej a Klubu Nového slova zo spomienkového podujatia, venovaného literárnemu kritikovi, spisovateľovi, politikovi a podpredsedovi Matice slovenskej Danielovi Okálimu, ktoré sa uskutočnilo 7. marca 2023. Podujatie sa uskutočnilo za účasti Ivana Okáliho a Jany Schillerovej-Horváthovej. O D. Okálim hovoril prof. kulturológie Jozef [...]

120 rokov od narodenia a 81 rokov od zavraždenia literárneho kritika, politika, redaktora a davistu Eduarda Urxa

28.03.2023

120 rokov od narodenia literárneho kritika, politika, redaktora a davistu Eduarda Urxa, článok vyšiel aj v Novom Slove Koncom januára 1903 sa vo Velkej nad Veličkou na moravskom Slovácku narodil do rodiny lesníka Jozefa Urxa budúci česko-slovenský spisovateľ, novinár, básnik, literárny kritik a politik Eduard Vincenc Urx, ktorý zomrel krutou smrťou 20. apríla 1942 v [...]

Rozhovory so spisovateľmi V. – Jaroslav Rezník starší: Štúr videl za roh, predvídali sme princíp ekumenizmu; Gustáv Murín: Cez SNP vstúpili Slováci do svetových dejín

27.03.2023

Populárny spisovateľ, prírodovedec, biológ, esejista, publicista, dramatik a scenárista RNDr. Gustáv Murín, CSc., a čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov, slovenský redaktor, spisovateľ, Jaroslav Rezník st. v Matici slovenskej BRATISLAVA, DMS, 23. marec 2023 – Matica slovenská zorganizovala v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov (aj s hlavičkou Mladej [...]

Pápež František

Pápež František je hospitalizovaný, má infekciu dýchacích ciest

29.03.2023 21:08, aktualizované: 21:30

Nemá ísť o ochorenie COVID-19, ale potrebuje niekoľkodňovú liečbu, uviedol Vatikán.

OSN / Organizácia spojených národov /

Valné zhromaždenie OSN schválilo historickú klimatickú rezolúciu

29.03.2023 20:59

Rezolúcia vyzýva Medzinárodný súdny dvor v Haagu, aby stanovil právne povinnosti štátov v boji proti klimatickej zmene.

Zuzana Čaputová prezidentka

Demokraciu musíme v čase krízy brániť a posilňovať, vyhlásila Čaputová

29.03.2023 20:26

Prezidentka to uviedla na druhom virtuálnom Summite pre demokraciu, ktorý hostí americký prezident Biden.

kristián čekovský

Čekovského odvolali z funkcie šéfa kultúrneho výboru

29.03.2023 20:03

Opoziční poslanci v návrhu argumentovali tým, že Čekovský nespĺňa základné odborné ani osobnostné predpoklady na túto funkciu.