Založ si blog

Slovák, ktorý založil prvú kooperatívu v strednej Európe, zaslúžil sa o rozvoj ľudovýchovy aj rozvoj divadla – Samuel Jurkovič

📌 GAZDOVSKÝ SPOLOK BOLO PRVÉ ÚVEROVÉ DRUŽSTVO V CELEJ EURÓPE,
KTORÉ ZALOŽIL SAMUEL JURKOVIČ

📌 SPOLUZAKLADAL SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO NITRIANSKE

📌 ROZŠÍRIL KOMENSKÉHO PEDAGOGICKÉ ZÁSADY NA SLOVENSKU
A STAL SA PRIEKOPNÍKOM ĽUDOVÝCHOVY

9. februára 1796 sa narodil a 13. júla 1873 do večnosti odišiel slovenský priekopník idey družstevníctva alebo kooperativizmu, národný buditeľ, sociálny, pedagogický a kultúrny reformátor, priekopník divadla, ľudovýchovy (zakladal čitateľské spolky, knižnice, nedeľné školy a písal učebnice) a kultúrno-osvetový pracovník, spolupracovník J. M. Hurbana, člen Tatrína, podporovateľ Slovenskej národnej rady a spoluzakladateľ (toho roku 160-ročnej) Matice slovenskej SAMUEL JURKOVIČ.

V roku 2019 usporiadalo o. z. Slavica, o. z. D2 a ďalší spoluorganizátori špeciálnu konferenciu venovanú Jurkovičovi priamo v Sobotišti (súčasťou bolo aj slávnostne vysadenie LIPY SAMUELA JURKOVIČA). V roku 2022 členovia Matice slovenskej a o. z. J. Hrebendovej-Bórikovej odhalili Jurkovičovu drevenú podobizeň oproti Vrbovčianskej izby (Jurkovič vo Vrbovciach pôsobil po roku 1857).

V roku 2022 členovia Matice slovenskej a o. z. J. Hrebendovej-Bórikovej odhalili Jurkovičovu drevenú podobizeň oproti Vrbovčianskej izby (Jurkovič vo Vrbovciach pôsobil po roku 1857). 17. júna 2023 pripravuje Matica slovenská v spolupráci s ďalšími inštitúciami vedeckú konferenciu k 150. výročiu úmrtia Samuela Jurkoviča v Sobotišti (začiatok o 15:00 v Kultúrnom dome Sobotište). Pri tejto príležitosti vyjde aj špeciálny zborník.

Vzdelanie získal spočiatku v rodnej obci, pokračoval v dolnozemskom Rábe, Trnave, Bratislave, Banskej Bystrici (lýceum) a opäť v Bratislave (teológia). Už ako 14 ročný mal znalosti maďarčiny, nemčiny a latinčiny. Študoval spolu s Jánom Kollárom a na jeho sociálno-osvetovú činnosť mal vplyv najmä farár Daniel Lichard starší, ovocinár, znalec poľnohospodárstva a ľudovýchovný pracovník. Učil na cirkevnej škole v Novom Meste nad Váhom, kde založil učiteľský spolok a knižnicu.

V roku 1832 sa stáva učiteľom v Sobotišti, kde začal spolupracovať s farárom Jánom Šulekom. Zakladali ľudové spolky, pomáhali ľuďom hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju. Nadviazal spoluprácu s Spoločnosťou česko-slovanskou a Ústavom reči a literatúry česko-slovanskej v Bratislave, kde sa spojil so štúrovcami.

Štúrovskú literatúru podporoval a šíril v nitrianskej stolici, založil čitateľský spolok nitrianskeho seniorátu, ktorý sám finančne podporil. Privítal založenie Slovenských národných novín, zúčastňoval sa zasadania Tatrína a k vrcholovým momentom jeho života patrí založenie inštitúcie Slovenské národné divadlo nitranské a prvého družstva na európskom kontinente Spolku gazdovského.

Spolok gazdovský bol založený 9. februára 1845 Jurkovičom, Michalom Horňákom, Jánom Kaňom, Jánom Zatkalíkom a ďalšími, a to za účelom náhrady veľkého peňažného ústavu. Mal „úbohé lidi z pazúrov těch vidrigošovích lakomců vidreti a od žrútov ročních 52 grajcarového od jednoho zlatého Interesu osvoboditi.“ Cieľom spolku bolo sporenie a poskytovanie pôžičiek ako opatrenie proti rozmáhajúcej sa úžere a vykorisťovaniu slovenských roľníkov a remeselníkov. Spolok poskytoval lacný úver zo spoločnej pokladne pre členov a výnimočne aj nečlenov. Kapitál spolku vznikal spoločným sporením, vkladaním úspor. Pôžičky boli určené napríklad na rozširovanie dielní, zlepšenie výroby, avšak za konkrétnych podmienok – mravný a čestný život, vyvarovanie sa nočnému túlaniu, opilectvu a hazardu, teda pôžičku dostal iba človek statočný, usilovný, pracovitý a šetrný. Zakladajúca schôdza tvorila 12 prvých slovenských družstevníkov pozostávajúcich najmä z roľníkov, knihárov, pekára, krajčírov a tkáča. Družstevno-demokratický a samosprávny princíp jeden človek, jeden hlas bol aplikovaný hneď pri založení družstva, kedy väčšina budúcich členov bolo za založenie, teda za okamžitú realizáciu myšlienky založenia inštitúcie. Rovné boli taktiež podiely v družstve, čím sa v družstve zabránilo získaniu prevahy bohatých roľníkov a remeselníkov (družstvo dokonca pomáhalo pôžičkami vo výnimočných prípadoch aj nečlenom, ktorí boli ohrození úžerníctvom dedinských boháčov).

Na zakladajúcej schôdzi si zvolili pokladníka Michala Horňáka, za účtovníkov Zatkalíka a Jelínka a za správcu a predsedu Jurkoviča, ktorý svoju úlohu zobral ako cieľ pomoci všeobecnému dobru. Spolok predložil víziu kontinuity na 6 rokov; po tejto dobe mali členovia dostať vložený kapitál. Súčasťou kolektivistickej organizácie bolo dbanie na presnosť a dôslednosť. Gazdovský spolok bol uznaný okresným komisárom Františkom Dohnánym, ten dokonca do spolku navrhol svojich dvoch synov. Členovia si dali záväzok vykonávať svoje povinnosti zadarmo a neprijmú viac ako 30 členov.

Spolok mal existovať na základe dobrovoľnosti a vzájomnej pomoci. Vyhotovené boli členské knižky, obecná pokladnica. Gazdovský spolok, ktorý, ako uvádzajú stanovy, bol „dobrovolným tovariššstom některích zdejších Obivatelov, bez rozdílů náboženstva, tím cílem založené, abi sa majetnost, gazdovstvo, remselá a ubec lepší stav gazdovskí napomoc mohel.“ . Na stanovách spolku sa podieľal okrem Jurkoviča aj sám J. M. Hurban. Družstvo malo vypracované podrobne ekonomické riadenie
a taktiež organizačnú štruktúru. Inštitúcia družstva je založená aj na určitom kultúrnom rozvoji, výchove a mravnom pozdvihnutí členov družstva, čo je taktiež v prípade spolku sčasti splnené, nakoľko súčasťou stanov bolo Mravnou určenia Ústavu, kde je prítomný motív boja s alkoholizmom, podpora vzdelávania, distribúcie užitočných kníh, nedeľné školy a taktiež je prítomný rozvoj duchovný (náboženský).

Význam Samuela Jurkoviča je dodnes inšpiratívny a aktuálny. Svetové krízy dokázali, že práve družstvá sú najodolnejšie voči nestabilite finančných trhov. Navyše medzi ľuďmi posilňujú mieru spolupatričnosti a solidarity. Charles Fourier vo svojej filozofii dejín predpovedal družstevný rád ako dejinnú etapu založenú práve na princípe bližšieho spájania ľudí v prospech zjednoteného ľudstva. Družstvo nie je iba ekonomická bunka, a ako to dokázal aj Samuel Jurkovič, jeho zmysel spočíva tiež v kultivácii človeka, svojpomoci, spolupatričnosti a upevnení komunitárnych hodnôt. Družstevné princípy sú priamo-demokratické, samosprávne (jeden človek, jeden hlas), sú teda opakom autoritatívneho vedenia podniku. Jurkovič tiež propagoval poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a ovocinárstvo s cieľom rozšíriť nové druhy viniča, ovocných stromov a moderných spôsobov obrábania pôdy. Jurkovič kultivoval okolitú prírodu a vysádzal stromy, zaoberal sa pestovaním nových plodín, v Novom Meste nad Váhom (vďaka pokusom s ničením buriny) zvýšil úrodu burgundského, o čom aj napísal samostatné dielo Bezpečné zakladanie vinohradov. V Sobotišti zavádzal nové druhy plodín, vysádzal ovocné stromy, odvodnil močiar, vyčistil zanedbaný prameň, upravil celé okolie Sobotišta vysádzaním nových druhov stromov a taktiež masovej výsadby slovanského symbolu – lipy (pôsobil v tomto kontexte aj v Brezovej, Vrbovciach či Turej Lúke). Jurkovičove vysádzanie líp nasledovali aj jeho stúpenci. Spolkok gazdovský prijal návrh vysadiť 120 stromčekov a  vysadili ich až 160 (vznikol háj zvaný Lipnica).

Pedagogickému odkazu Samuela Jurkoviča sa venovali v štúdiách Fraňo Ruttkay, ale aj Miroslav Holečko. Ruttkay pripomína hroznú biedu a chudobu vo vzdelávacích zariadeniach, ktorú sa snažilo národné hnutie odstrániť. V týchto ťažkých podmienkach bojovali za osvetu chudobného národa, často krát na úkor vlastného času aj peňazí. Jurkovič sa v týchto ťažkých časoch aktívne podieľal na rozvoji slovenského školstva a nadviazal na filozofickú tradíciu veľkého Jána Amosa Komenského. Vzdelával chudobný ľud, ale aj slovenskú inteligenciu. Usiloval sa o zavedenie slovenčiny v regiónoch. V Sobotišti spolupracoval s ev. farárom Jánom Šulekom, taktiež významným osvetárom, ktorý vydával učebnice. Jurkovič prispieval do Slovenských pohľadov, Obzoru aj Cirkevných listov a vydal niekoľko školských učebníc.

Písal aj básne, ktoré mali osvetový charakter a pripomínali slovenské hrady, Veľkú Moravu, Devín, Nitru, Svätopluka a jeho synov, Jána Hollého či Jána Šuleka (Zvestoň, čili: Orel Nitranský Tatry navštěvující, Slávy navštívení v Sobotišti). Po Jurkovičových aktivitách sa zachovala Zpráva Slovenského národního divadla divadla nitranského v Sobotišti založeného dne 5. srpna 1841. Divadelné hry boli súčasťou osvetových podujatí a divadlo v Sobotišti sa stalo tribúnou novej spisovnej slovenčiny. Podľa kroniky boli predstavenia úspešné a obľúbené. Hviezdou divadla sa stala Jurkovičova dcéra Anna. Medzi repertoár divadla Petr III., Nalezenec, Izidor a Oľga či Gróf Beňovský. V divadelnej činnosti Jurkovičovi značne pomáhal J. M. Hurban.

Vráťme sa k životu Jurkoviča. Napriek tomu, že ho možno ako súputníka Jána Kollára zaradiť ešte skôr ku generácii VŠESLÁVIE, podporil kodifikáciu spisovnej slovenčiny a pomáhal štúrovcom aj v rámci revolúcie (podporil slovenskú povstaleckú výpravu). Podporoval Hurbana a komunikoval s národnými buditeľmi. Neveril však tomu, že Viedeň splní národnostné a sociálne požiadavky Slovákov a upozorňoval na to aj pred revolúciou.

Napriek tomu revolúcii pomáhal a neminulo ho ani vypočúvanie a prenasledovanie. Po úteku zo Sobotišťa do Rusavy putuje za Hurbanom do Prahy. V Prahe sa stretáva s českými národnými buditeľmi V. Hankom, Čelakovským a ďalšími. Ťažko prežíva stroskotanie jari národov. V roku 1849 sa vracia na Brezovú po 3/4 ročnom exile. Všetok majetok mu medzičasom vyrabovali a zničili. Po porážke revolúcie  vznikol spor v národnom hnutí medzi staroslovákmi a štúrovcami, ktorý sa Jurkovič snažil zastaviť. Nastala doba prenasledovania a perzekúcií, ktoré potvrdili Jurkovičovu nedôveru v austro-slavistické nádeje. V tom čase sa Jurkovič pokúšal obnoviť svoj spolok, no márne (Bachov absolutizmu v 50. rokoch 19. storočia dokonca zakázal zakladanie spolkov). Politická moc sa dostala do rúk cisárskych úradníkov a nastáva doba apatie a sklamania. Jurkovič ale prispieval článkami do Hurbanových Slovenských pohľadov obnovených v roku 1851.

V roku 1857 bol preložený do Vrboviec, kde pomáhal zaťovi ako exnotár. Podporoval vznik Matice slovenskej a organizoval zbierky pre tri slovenské gymnáziá. V trenčianskej stolici usiloval o zavedenie slovenčiny ako úradného jazyka. V tom čase mu najväčšiu radosť robili listy svojho vnuka Svetozára Hurbana Vajanského z vysokoškolských štúdií v Nemecku. 13. júna 1873 ako 77 ročný zomiera a z jeho pohrebu sa stáva národná manifestácia.

Zomreli mu tri deti a dve manželky a tak svoje dcéry musel v hroznej chudobe vychovávať sám. A vo svojej nekonečnej skromnosti tieto bolesti znášal s pokorou. Jurkovičovu skromnosť dokazujú jeho vlastné slová po skúsenosti z neúspešnej revolúcie v roku 1848, kde seba prirovnáva k „rose ovlažujúcej byliny“.

Viac a podrobne so zdrojmi v štúdii publikovanej v online verzii pripravovaného zborníka SAMUEL JURKOVIČ: 150 ROKOV ŽIVOTA VEČNÉHO.

 

Lukáš Perný a Pavol Vandelia po odhalení drevenej podobizne Samuela Jurkoviča vo Vrbovciach 
***

S tajomníkom Matice slovenskej na mieste, kde stál Spolok Gazdovský v obci Sobotište

***

Pred rokmi som počas štúdia Jurkovičovho diela zdigitalizoval nasledujúce brožúry:

Samuel Jurkovič 1796-1873, informačný leták

Fraňo Ruttkay: Samuel Jurkovič

Samuel Jurkovič, zborník o Jurkovičovi z 90. rokov

Odišiel slovenský spisovateľ a diplomat Anton Hykisch, svoje posledné verejné vystúpenie mal na pôde Matice slovenskej

17.07.2024

Vo veku 92 rokov odišiel slovenský spisovateľ, prozaik, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež, nositeľ Pribinovho kríža, bývalý veľvyslanec v Kanade, poslanec NRSR, riaditeľ vydavateľstva Mladé letá, literárny redaktor Československého rozhlasu, autor historických románov Bezhlavý čas a Milujte kráľovnú ANTON HYKISCH. Som však rád, že som ho ešte stihol [...]

Národná neomoderna ako koncepcia pre slovenskú kultúru 21. storočia

12.07.2024

Nasledujúci program podporilo aj PREDSTAVENSTVO MATICE SLOVENSKEJ, niekoľko spisovateľov z radov SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV a niekoľko ďalších umelcov, vedcov a verejných osobností. Ak sa chcete stať signatárom, pošlite mail so slovom súhlasím na lucasperny at gmail.com . Zoznam signatárov bude zverejnený dodatočne. NÁRODNÁ NEOMODERNA KONCEPCIA SLOVENSKEJ KULTÚRY 21. [...]

Politologická esej k prvému verejnému prejavu premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica a hlbší rozbor jeho filozoficko-politickej vízie

08.07.2024

Piateho júla si Slovensko pripomenulo sviatok sv. Cyrila a Metoda a pamätný deň Slovákov v zahraničí. Význam tohto sviatku bol veľmi kvalitne interpretovaný živým vstupom z hradu Devín v podaní čerstvo zmenenej STVR (do tvorivého tímu sprievodných edukačných filmových krátkych dokumentov prizvali napríklad legendárneho Jozefa Šimonoviča). Človek by si v tejto [...]

borrell

Borrell v mene EÚ podporil verdikt súdu OSN v kauze izraelskej politiky. Židovský národ nie je okupant, bráni sa Netanjahu

20.07.2024 21:05

Vo svojom vyhlásení Borrel súčasne dodal, že stanovisko súdu "bude potrebné dôkladnejšie analyzovať, a to aj vzhľadom na jeho dôsledky pre politiku EÚ".

Motorkár, autonehoda pri Martine

Vážna nehoda pri Martine. Motorkára previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice

20.07.2024 19:01

Z doposiaľ nezistených príčin došlo na ceste z obce Košťany nad Turcom do Martina k zrážke osobného automobilu a motocykla.

Robert Fico a Denys Šmyhal.

Fico Šmyhaľovi: Slovensko nemieni byť rukojemníkom ukrajinsko-ruských vzťahov. Kritizuje rozhodnutie Zelenského

20.07.2024 18:16, aktualizované: 18:36

Fico podľa úradu vlády v tejto veci komunikuje už niekoľko dní s relevantnými členmi vládneho kabinetu aj s predstaviteľmi maďarskej petrochemickej skupiny MOL.

Krasnodar, Rusko, protest

Kolaps v Krasnodare: Rusi vyšli do ulíc, starosta sa chcel pripútať k stĺpu. Umlčala ich až polícia

20.07.2024 18:02, aktualizované: 20:25

Problémy s elektrinou na juhu Ruska a na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym sa začali 16. júla po skrate na Rostovskej jadrovej elektrárni.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 270
Celková čítanosť: 864818x
Priemerná čítanosť článkov: 3203x

Kategórie