Umelci Matice slovenskej dosiahli európsky kontext výstavou v Štrasburgu [videoblog]

29. februára 2024, PhDr. Lukáš Perný, PhD., umenie

Vladimír Mináč v roku 1989 povedal, že Matica slovenská je inštitúcia, ktorej kvality dosahujú európsky rozmer. Táto Mináčova veta sa darí plniť aj v 21. storočí vďaka vedeniu spisovateľa a právnika Dr. Mariána Gešpera, ktorý podobne ako Mináč, dostáva túto najstaršiu slovenskú kultúrnu ustanovizeň až do medzinárodných súvislostí, a to v duchu republikanizmu, humanizmu a podpory autentického vlastenectva. Minulý rok som bol súčasťou delegácie v Matici srbskej, toho roku v Slovenskej Matici (Matica slovinská) a prostredníctvom našich výtvarníkov sme Maticu prezentovali až v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu. V tomto treba oceniť predovšetkým vynikajúceho odborníka na moderné výtvarné umenie, človeka, ktorý spolupracoval s ministrom kultúry Miroslavom Válkom, a človekom, ktorý dotiahol celú výstavu k úspešnej prezentácii Dr. Ladislava Skraka. Taktiež treba poďakovať europoslankyni Kataríne Roth Neveďalovej, s ktorou ma tiež spája rodný kraj. Bez nej a jej šikovného tímu by táto výstava nevznikla. Prejdime už k oficiálnej tlačovej správe. Videá z podujatia nájdete pod článkom.

Výtvarníci Matice slovenskej v Európskom parlamente

Výtvarný odbor a Kulturologicko-filozofický odbor Matice slovenskej, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Spolok slovenských spisovateľov a Klub výtvarných umelcov a teoretikov usporiadali v spolupráci s europoslankyňou Katarínou Roth Neveďalovou reprezentatívnu výstavu slovenských umelcov v Štrasburgu, konkrétne v budove Europarlamentu. Zúčastnili sa jej aj europoslanci Robert Hajšel, Miroslav Radačovský či Clara Eugenia Aguilera García. Na podujatí bol prítomný aj podpredseda Európskeho parlamentu Marc Angel.

Výstavu tvoria obrazy od popredných slovenských umelcov s antifašistickou tématikou (Slovenské národné povstanie), témou slovenských a európskych dejín (cyrilometodská tématika, štúrovské obdobie, osobnosti ako Štúr, Štefánik, Novomeský, Dubček). Medzi vystavovanými osobnosťami sú Vincent Hložník, Ferdinand Hložník, Ján Kulich, Stanislav Harangozó, Orest Dubay, Albín Brunovský, Milan Gašpar, Marián Polonský, Martin Pala, Ľudovít Fulla, Mária Medvecká, Eva Trizuljaková, Marta Chabadová, Július Nemčík, Elena Lazinovská, Milan Medúz, Marína Erceg, Martina Kvašňovská a ďalší.

Výstavu s názvom “History, values and beauty of Slovakia” zorganizoval a kurátorsky zabezpečil predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov, predseda Výtvarného odboru Matice Dr. Ladislav Skrak, ktorý v spolupráci s Kulturologicko-filozofickým odborom Matice a Spolkom slovenských spisovateľov (Dr. Lukáš Perný) organizujú pravideľné multižánrové podujatia v Galérii Matice slovenskej v Bratislave.

Na podujatí vystúpili europoslanci Katarína Roth Neveďalová a Miroslav Radačovský, kurátor výstavy Ladislav Skrak, predseda SZPB Viliam Longauer, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov (môj vklad) a prejav predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera odprezentoval člen Výboru Matice Jozef Schwarz.

Prejav predsedu Matice slovenskej Dr. Mariána Gešpera:

Matica slovenská oslávila v minulom roku svoje 160. výročie vzniku. Tento významný dejinný okamih a kontext súvisel s poly-historickým odkazom, ktorý pre náš národ, ale aj pre civilizačný vývin v Európe znamenajú vierozvestcovia sv. Cyril a Metod. Mali nie iba christianizačný a náboženský význam, ale aj vzdelanostné, právne a zakladateľské hodnoty, na ktorých rozvíjali svoj celoeurópsky osud. Do Štrasburgu a Bruselu prichádza slovenské výtvarné umenie vedomé si takejto pokrokovej a vzácnej mravnej sily, ktorú sa patrí pripomenúť a sebavedome zdôrazňovať. Aj v novších dejinách Európy sa tieto cyrilo-metodské významy objavili znova, a to do dokonca vo francúzskej kultúre a dejinách, ako protinacistických symbol byzantského (pre nás cyrilo-metodského) dvojkríža bojovníkov za demokraciu a proti fašizmu v dobách 2. svetovej vojny. …

Sme naozaj radi, že vďaka tejto výstave a našim umelcom sa môžeme pochváliť humánnou mravnosťou našich dejín a osobnosťami ako Ľudovít Štúr, ktorý nám daroval moderný spisovný jazyk, Milan Rastislav Štefánik, ktorý akoby garantoval našu spätosť s francúzskou kultúrou, s Európou, a ktorý pomohol vzkriesiť naše národné hodnoty a štátnosť. Ten tretí, ktorý ba mal aj dnes čo povedať o kvalitách našej ľudskosti a demokracie, to je nesporne Alexander Dubček. Ani Európsky parlament, ani európski lídri by nemali zabudnúť na to, že to bol Slovák, ktorý je obdivovaný a žije v našom národnom a štátnom vedomí a povedomí.

Rozhodne ma teší, že môžeme aj v ďalekom zahraničí uviesť a oceniť mená tých našich umelcov, ktorí nám pozoruhodne a mimoriadne jasne zobrazili tento náš dejinný rozmer a odkaz, naše významné miesto v kultúrnych a umeleckých snaženiach Európy. Ide o takých autorov ako Stanislav Harangozó, Marián Polonský, Martin Pala, Ján Kulich, Milan Medúz, Orest Dubay, Ľudovít Fulla, Vincent a Ferdinand Hložníkovci, Elena Lazinovská, Mária Medvecká, Július Nemčík, Milan Gašpar, Albín Brunovský, Eva Trizuljaková, Marta Chabadová a ďalší. Mnohí z nich sa stali ocenenými na národnej úrovni, a viacerí z nich sa stali skutočnými národnými umelcami v dejinách slovenskej kultúry. Osobne ma teší, že v týchto tradíciách sa v období 160. výročia vzniku Matice slovenskej vynorili a začali umelecky aktívne pôsobiť generačne mladší výtvarníci, ktorá objavili aj vďaka priestoru a možnostiam, ktoré im poskytla naša Matica. Sú to umelci ako Martina Kvašňovská, Marína Erceg, Peter Repka a viacerí ďalší, ktorých autorský a umelecký vývin badateľne pociťujeme v súčasnom výtvarnom dianí na Slovensku a v kontakte so zahraničím.

Uvádzam ešte mierne upravenú ukážku z môjho prejavu:

Vážení návštevníci tohto podujatia, som veľmi rád, že sa podarilo Matici slovenskej cez výtvarný odbor presadiť do medzinárodného kontextu až za hranice slovanského sveta. Ako podpredseda Spolku slovenských spisovateľov a predseda Kulturologicko-filozofického odboru Matice slovenskej som nadviazal spoluprácu s kolegom Dr. Skrakom, ktorý vedie Výtvarný odbor Matice slovenskej. Tato spolupráca vznikla na základe idey prof. Leikerta založit galériu v netradičných kancelárskych priestoroch v centre Bratislavy po vzore nitrianskej Galérie na schodoch, ktorú úspešne viedol s celoslovenským dosahom. V Bratislave sa nám túto galériu podarilo založiť a získalo to aj patričný mediálny ohlas. Do projektu sa nám podarilo zapojiť tak etablovaných výtvarníkov, ako aj z mladé umelkyne. Mojou úlohou bolo interdisciplinárne prepojenie umení. A tak sme na pôde Matice slovenskej vytvorili niekoľko úspešných podujatí, kde zaznela literatúra aj hudba. Toto podujatie je prvé, ktoré presiahlo slovanský kontext až k európskemu. Treba dodať, že za posledné mesiace členovia Matice navštívili aj Srbsko a Slovinsko, snažíme sa teda vytvára aj medzinárodné kultúrne väzby. Na záver chcem poďakovať Kataríne Neveďalovej za realizáciu tohto podujatia. Slováci tvoria umenie, chcú mier a nechcú vojnu.

A podarilo sa mi ho dostať skrátene aj do francúzštiny:

Chers visiteurs, c’est un énorme plaisir de vous accueillir ici. C’est la preuve que „Matica slovenska“ a réussi, à travers l’art, de rayonner à l’international, bien au-delà du monde slave. Je voudrais vous dire quelques mot sur la naissance de ce projet. En tant que le vice-président de Slovak Writer’s Society et président de la section culturelle et philosophique de „Matica Slovenska“ j’ai commencé d’abord à collaborer avec Dr. Skrak qui est responsable de la section de beaux-arts au sein de „Matica Slovenska“. Une petite première galerie improvisée a ainsi vu le jour. Par la suite, nous avons réussi à faire participer à ce projet d’une part les artistes bien établis ainsi que les jeunes artistes féminins. Mon rôle était de faire le lien entre les arts très différents. Nous avons ainsi déjà crée, à „Matica Slovenska“, plusieurs projets très bien accueillis, fédérant les beaux-arts avec les disciplines artistiques telles que la littérature ou la musique. Cet événement est le premier que nous organisons à l’international, même si nous avons, ces derniers mois, rencontré nos partenaires en Serbie et en Slovènie. Permettez moi à la fin de remercier Mme Katarina Nevedalova pour la réalisation de cet événement. Je vous remercie et souhaite belle visite.

Prejav kurátora Dr. Ladislava Skraka:

Podujatia sa zúčastnili aj výtvarníci Marta Chabadová, Stanislav Harangozó, Martina Kvašnovská, Brigita Lehoťanová, dcéra výtvarníka Milana Medúza Jana Koštiaľová, kulturológ Jozef Leikert, riaditeľka Galérie Jána Kulicha a dcéra Jána Kulicha Mária Molčanová, delegácia SZPB (Miroslav Prega, Vasiľ Hudák, Zdenko Marton, Juraj Drotár, Kamil Krištofík, Michal Kopko, Vladimír Mikunda a ďalší), predseda OOJDS Bardejov a podpredseda krajskej Jednoty dôchodcov Slovenska Juraj Philippi, žurnalista Martin Krno, starosta Nižnej Vôle Marcel Kaščák. Podujatie tak spájalo ľudí z miest, ako aj obcí, východniarov a západniarov, starých aj mladých.

Výstava putuje zo Štrasburgu do Bruselu, pričom bude následne inštalovaná v Galérii Matice slovenskej v Bratislave.