Založ si blog

Komunitarizmus ako alternatíva individualizmu

Odpor v Európe dokazuje, že liberálny politický diskurz postavený na individualizme, konkurencii, teda tzv. predátorská fáza civilizácie dožíva svoju poslednú etapu. Súmrak liberalizmu dosvedčuje aj fakt, že už od približne 80. rokov je pevnou súčasťou sociálno-filozofických a politických diskusií idea tzv. komunitarizmu, založená na princípoch solidarity, fokusovania na komunituspolupatričnosť a vo všeobecnosti komunitárne hodnoty. Komunitarizmus možno chápať aj ako životný štýl, ktorý hodnotovo kladie na vyššiu úroveň hodnoty komunity, nad hodnoty individuálne. Kým v prípade komunizmu ide o globálne naplnenie vízie využitia všetkého pokroku v prospech humanity a emancipáciu človeka (dôraz na ekonomiku v zmysle kolektivizácie výrobných prostriedkov a filozofiu dejín v zmysle osvietenskej idey pokroku) , komunitarizmus možno chápať aj ako životný štýl, hodnotové presvedčenie kontrastujúce s individualizmom. Termín komunitarizmus teda možno chápať širšie, ako ideu viazanú na hodnoty kolektívnych identít.

Komunitarizmus

„ Navrhujeme opustiť zásady a prax individualizmu, a to pre každodenne vzrastajúce zlá, ktoré obyvateľstvo musí znášať, ďalej pre utrpenie a ťažkosti, ktoré sa stále zväčšujú v strednej triede a konečne preto, že zásady a prax individualizmu zhoršujú životné podmienky chudobných a pracujúcich tried v mnohých smeroch pod úroveň podmienok, v ktorých žijú otroci v mnohých častiach sveta “

Robert Owen

Ak by sme analyzovali slovo komunitarizmus z etymologického, historického a lingvistického hľadiska, našli by sme spoločné korene už na konci 18. storočia a spoločný základ v slove commune, common (v zmysle usilovania o spoločnosti založené na kolektivizme a kolektívnom vlastníctve; príkladom je Gracchus Babeuf, ktorý viedol tzv. Sprisahanie rovných; a John Goodwyn Barmby pomenoval jeho priaznivcov commniste).

POZRI AJ: Babeuf zvaný Gracchus, organizátor sprisahania rovných

Medzi prvých komunitárne mysliacich známych európskych autorov môžeme radiť aj Platóna a Aristotela. Filozof Marek Hrubec rozširuje označenie komunitarizmus na spoločenské projekty viazané na hodnoty a význam komunity alebo pospolitosti, teda na rôzne druhy socializmu a komunizmu (kresťanského, utopického, vedeckého). Ľuboš Blaha (na svojich prednáškach, ale aj v knihe Antiglobalista) slovo komunitárny rozširuje aj na národné a kresťanské komunity.

Vo svojej novej knihe rozdeľujem komunitarizmus na tri rôznorodé línie, ktoré sa prelínajú:

prvá, historická, definuje historické korene kolektivistických projektov (od Platóna, cez Babeufa, Proudhona, Bakunina, Fouriera, Owena až po Marxa a súčasných komunitaristov),

druhá definuje iba súčasný anglo-americký komunitarizmus (SandelWalzerMacIntyre), ktorému sa budeme venovať,

tretia, praktická, vízia sebestačných komunít tak ako ich opisovali (Thomas More, Tommaso Campanella) a praktizovali (kresťanské redukcie) kresťanskí utopisti alebo utopickí socialisti Charles Fourier, Robert Owen. Medzi túto líniu možno zaradiť aj rôzne formy družstevníctva, spolčovania, svojpomoci, samosprávy (napr. Jurkovičov Spolok gazdovský) či komunít založených na kolektívnom vlastníctve pôdy a spoločnej výrobe (komunity Husitov, The Diggers, HabánovHutteritov, Amišov, kibuci, slovanská občina, mir; pozri nižšie na obrázkoch). Súčasné komunity vo svojich článkoch napr. M. Hazucha, T. Rostas (pr. Sieben Linden, 12 tribec, Domanhur, Tamera). Ide o praktické vymedzenie komunitarizmu ako formy kolektivistickej, priamo-demokraticky riadenej a sebestačnej samosprávy, teda vymedzenie podľa rôznorodých sebestačných anarcho-komunistických mikro-komunít. Typickým príkladom fungujúcej komunitárne spravovanej obce je španielska Marinaleda.

POZRI AJ: Vízia Marinaleda – zhmotnená socialistická utópia, dedina bojujúca proti neoliberálnej globalizácii

Filozofické vymedzenie komunitarizmu v západnej filozofii

Medzi individuálnym záujmom a záujmom kolektívu existuje most v podobe tzv. všeobecnej vôle(Rousseaov termín, volonté générale, general will), teda rozhodovanie sa na základe vôle ľudu, ktorý sami tvoríme. Všeobecná vôľa bola zakotvená aj v Deklarácii práv človeka a občana:

Zákon je vyjadrením všeobecnej vôle. Všetci občania majú právo osobne alebo prostredníctvom svojich zástupcov prispievať k jeho formovaniu. Musí byť rovnaký pre všetkých, bez ohľadu na to, či chráni alebo trestá. Všetci občania, ktorí sú si rovní vo svojich očiach, sú rovnako prípustní pre všetky verejné dôstojnosti, pozície a zamestnania podľa svojich schopností a bez akéhokoľvek iného rozlišovania, ako sú ich prednosti a nadanie.

článok 6

Otázka všeobecnej vôle je pre definovanie komunitarizmu absolútne kľúčová. Posuňme sa ale ďalej, k filozofickému vymedzeniu komunitarizmu v súčasnej západnej filozofii. V anglo-americkej sociálnej filozofii sa komunitarizmus delí na dve vety. Prvá síce kritizuje liberalizmus, ale napokon zostáva na jeho ekonomických a multikultúrnych pozíciách (autori ako Charles Taylor a Walzer), druhá skupina komunitaristov sa tvrdo vyčleňuje proti liberalizmu (Michael Sandel a Alasdair MacIntyre). Komunitaristi kritizujú liberalizmus pre jeho vyprázdnenosťvykorenenosťodcudzenie. Podľa komunitaristov je západná spoločnosť založená na honbe za majetkom v totálnom úpadku. Podľa Avineriho komunitaristi podmieňujú osobnosť človeka, jeho identitu, komunitným vzťahom, ktoré ho formujú.

Komunita je tvorená súborom interakcií na danom mieste, spoločným záujmom, tradíciami, históriou a hodnotami. Snaha o vykynoženie komunitárnych princípov vedie ľudí k odcudzeniu, bezradnosti, strate identity a solidarity. Komunitaristi sú proti neoliberálnej forme globalizáciea usilujú o posilnenie kolektívnych väzieb, kolektívnych identít – ako napríklad triednej, kmeňovej, obecnej, národnej, náboženskej, či vo všeobecnosti kultúrnej. Súčasný svetosystém s jeho komerciou, televíznymi seriálmi, standupmi, reality šou a celou macdonaldovou kultúrou, uvrhol človeka do pazúrov konzumu a egoizmu. Americký teoretik Fredric Jameson stotožňuje postmodernú „kultúru“ s neskorým kapitalizmom, francúzsky autor Giles Lipovetsky zase s hypermodernou. Typickým znakom postmodernej kultúry je podľa Jamesona povrchnosť a absencia hĺbky, tzn. že už vo svojej podstate nepredpokladá vyššie ambície, teda ani šľachtenie človek k cnostiam a kolektívnym väzbám. Vzniká nám tak spoločnosť cudzincov, ktorí sa nešťastne túlajú po nákupných centrách. Toto všetko kritizujú Sandel a MacIntyre. Komunitaristi sa však na rozdiel od marxistov nezameriavajú na ekonomiku (aj keď sympatizujú s prerozdelením zdrojov v prospech celej spoločnosti, neponúkajú ekonomickú teóriu ako napríklad Karl Marx), ale predovšetkým na kritiku kapitalistickej kultúry a jej primitívnej povrchnosti a plytkosti. Táto kultúra tvorí iba zištných individualistov, atomizované indivíduá. Komunitaristi ako Sandel a Walzer si uvedomujú, že projekt liberálneho univerzalizmu dostal ľudstvo do slepej uličky. Západná spoločnosť vytvorila podtriedu vylúčených a degradovaných osôb, ktorých kompetencie neumožňujú plnohodnotné členstvo v spoločnosti. Sandel vychádzajú z Kanta prirovnáva reklamné slogany k neautonómne slobode, prirovnáva ju k pudovosti. Iba autonómne jednanie dáva človeku dôstojnosť a autonómia osobnosti je v rozpore s mediálnou a reklamnou manipuláciou, ktorá kalkuluje s človekom ako s pudovou bytosťou. Komunitaristi (MacIntyre) zdôrazňujú, že v dobe úpadku je jedinou záchranou humanity je vytváranie malých ostrovčekov pozitívnej deviácie.

Západniari, ktorí kritizujú západnú kultúru…

Sumárne by sa dalo povedať, že už aj v anglo-americkom prostredí, ktoré vytvorilo a globálne presadilo liberálny projekt, existujú v celospoločenskom diskurze názory, ktoré prorokujú novú spoločnosť, založenú na zdieľaných, kolektívnych, spoločenských hodnotách. Nová harmónia ľudstva, spojenie národov na princípe spolupatričnosti, jednanie ako rovného s rovnými bude najskôr predchádzať deglobalizácia, ktorá rozbije liberálny model spoločnosti. Napokon už niekoľko rokov sme v Európe svedkami toho, že tento proces je na vzostupe. Dokazujú to masové protesty proti neoliberalizmu vo Francúzsku, proti-liberálne nálady v celej V4 od Slovenska, cez Českú republiku až po Maďarsko a Poľsko a napokon aj grécka kríza a najnovšie aj vzbúrení Taliani. Deglobalizácia je dôsledkom nefunkčného, neoliberálneho ekonomického globalizmu, ktorý v mene „liberálneho univerzalizmu“ rozdelil svet na pomer 1:99, zničil národné kultúry, tradície a komunitárne väzby. Z hľadiska dejinnej dialektiky je deglobalizácia prirodzenou odpoveďou na tieto následky globálnej politiky.  Až z prachu starého sveta bude môcť povstať svet nový, solidárnejší, spravodlivejší a lepší. …alebo sa medzitým ľudstvo vyvraždí v jadrovej vojne či spôsobí totálnu ekologickú katastrofu? Odpoveď nechám na čitateľa.

Kto je komunitarista?

Komunitaristom je každý človek, ktorý vyzdvihuje záujmy komunity, nad záujmy svoje individuálne. Môže ním byť marxista, kresťan, ateista aj národniar. Komunitarista zdôrazňuje jednu z najstarších ideí, teda že človek je zoon politikon, teda politická a spoločenská bytosť. Komunitarista je protipólom individualistu. Komunitaristi boli teda rovnako Thomas More, Karl Marx, národniari v 19. storočí či mnísi žijúci v monastérach. Byť komunitaristom znamená prekonať vlastný egoistický záujem a nahradiť ho prácou pre dobro komunity, od obce, cez kraj, národ až po celý svet.

Mgr. Lukáš Perný, autor sa profesionálne venuje utopizmu, vyšlo v DAV DVA

Svojou tvorbou významne ovplyvnil slovenskú kultúru, 80 rokov života oslavuje Peter Jaroš

22.01.2020

[caption id="attachment_2744" align="alignright" width="300"] Lukáš Perný, Juraj Janošovský, Peter Jaroš[/caption] Sú národy, ktoré sú štátnosťou i národnou hrdosťou obalené ako haluška viac »

Je možné dosiahnuť stav ideálnej spoločnosti alebo sa k nemu priblížiť? Rozhovor s významným českým filozofom

28.12.2019

[caption id="attachment_2737" align="alignright" width="402"] Rozhovor Lukáš Perný, Michael Hauser pre DAV DVA[/caption] Článok vyšiel pôvodne pre revue DAV DVA pod názvom Utópia ako filozofický viac »

Z knižnice utopického socializmu: Étienne Cabet a Robert de Lamennais, utopickí socialisti 19. storočia

08.12.2019

Článok je súčasťou projektu pripravovanej knihy UTOPISTI: VIZIONÁRI BUDÚCNOSTI, PRVÉ SLOVENSKÉ DEJINY UTOPIZMU a seriálu Z knižnice utopického socializmu na webe DAV DVA Stále pokračujem viac »

Branislav Pánis

Zo Slovenského národného múzea roky mizli veci, mince hľadá polícia

29.01.2020 08:17

Stratené mince nie sú jedinými exponátmi, ktoré zmizli Slovenskému národnému múzeu. Veci sa strácali roky.

Bratislava - doprava

Vodiči sa zdržia na bratislavských cestách

29.01.2020 08:08

S 20-minútovým zdržaním musia vodiči rátať medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielm.

automobilka PSA, Trnava

V trnavskej automobilke PSA očakávajú kamióny z hraníc

29.01.2020 07:53

Nespokojní autodopravcovia po dvoch týždňoch obnovili v utorok štrajk.

USA / armáda / vojak /

Pentagón zvýšil počet vojakov zranených pri iránskom útoku na 50

29.01.2020 07:22

Zranených ošetrili lekári priamo v Iraku.

Lukáš Perný

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 165
Celková čítanosť: 532972x
Priemerná čítanosť článkov: 3230x

Autor blogu

Kategórie