Založ si blog

Zopár zaujímavých citátov na začiatok týždňa

O kritike súčasného sveta, nevyhnutnom hľadaní východiska inšpirovaného veľkými menami minulosti. Učiť sa, učiť sa, učiť sa.Pre všetkých na inšpiráciu uvádzam niekoľko zaujímavých citátov s ktorými som sa podelil na sociálnej sieti. Verím, že budú pre vás inšpiratívne a poučné, niektoré informatívne, niektoré kreatívne, niektoré buditeľské. Utópie a ich nevyhnutnosť je téma, ktorá trápi moju myseľ každým dňom..

 

„Jedine skrze spojené síly na nohy se postaviti bude moci.“
Samuel Jurkovič, zakladateľ slovenského družstevníctva, pedagóg, ľudovýchovný a kultúrny pracovník, národný buditeľ

„Iba u Dostojevského si hovoria všetci pravdu do očí.“ Alberto Moravia

„Pokým je tu vlastníctvo a kým peniaze budú mierou všetkého, nemyslím si, že národ možno viesť či už spravodlivo alebo šťastne: nie spravodlivo, pretože najlepšie veci dostávajú najhorší ľudia; ani šťastne, pretože všetko sa prerozdeľuje len hŕstke (a dokonca ani tá nie v každom ohľade šťastná), kým zvyšok žije v absolútnej biede.“ Thomas More

Podľa oficiálnej globálnej štúdie (J. A. Lucas, Popular Resistance, 2017) sú vlády USA od roku 1945 zodpovedné za 20 mil. obetí u 37 národov sveta. Taká je skutočná tvár strážcov demokracie.

Spoločenské vlastníctvo zjednocuje ľudí, umožňuje im žiť a pracovať na zásadách bratskej družby, vzájomnej úcty a spolupráce.“ V. G. Afanasiev

ROSTASOV MANIFEST UTOPIZMU Z KNIHY ARCHA
„Termínom utópia sa označujú vízie presahujúce aktuálnu realitu, sú názorovými systémami založenými na odpore voči existujúcim paradigmám, kánonom a axiomám ašpirujúcim na definitívne a nemenné zákony systému. Utópie sa tak stávajú morálny a spoločenským ideálom – utopistom je každý človek, ktorý si je vedomý zla a hľadá spôsoby, ako nad ním zvíťaziť. Ak chceme prekonať násilie, marazmus, útlak, biedu a vojny, nevyhnutne potrebujeme konkrétnu mierovú víziu. Všetci, ktorí sme už prekonali vlastnú etapu precitnutia a pochopenia situácie, do akej sme boli uvrhnutí, sme už prišli na to, že nestačí len vedieť, čo je zlé, ale najmä to, ako sa dostať k tomu dobrému. Už nestačí len vnímať, popisovať a dekódovať skľučujúcu realitu, ale navrhovať a ponúkať vízie, ako robiť lepšie. Utopisti sú idealisti a maximalisti. Uväznený utopista neuvažuje nad spôsobom, ako z väzenia utiecť – rozjíma nad svetom, v ktorom už nebude treba väzení. Utopista je paradoxne realista – vie, že budúcnosť je obsiahnutá v prítomnosti, netreba ju nanovo vymýšľať – stačí, ak ju budeme schopní sprístupniť sebe a svetu vôkol nás. E. Bloch to nazýval mondum, ešte nie, utopickou latenciou alebo konkrétnou utópiou. Je to obraz reality stvorenej zo subtílnej jemnohmoty ako náčrtu reálnych možností. Ak máme víziu, ak nám napadne myšlienka, ak nás osvieti múza a inšpirácia – je to proces, v ktorom sa začína odvíjať zámotok budúcej reality, ktorú na druhom konci sveta alebo priamo vo vedľajšej miestnosti už odmotáva niekto iný. …. Utopista totálne neguje existujúci svet a možnosti, z ktorých si vyberajú politici – utopista zachádza ďaleko za vymedzené hranice, pretože vie, že vymedzenie je konštrukt. Hoci sa to mnohým okolo javí ako úplné šialenstvo – utopista je schopný vytvárať odpor voči absolutizácii aktuálneho politického diskurzu a namiesto voľby medzi dvomi variantami skutočnosti ponúka voľbu medzi existujúcou paradigmou a ideálom. Rozdiel medzi utópiou a ilúziou je ten, že utópia je kompatibilná s vnútorným náčrtom s možnosťami reality, čiže vesmíru. Všetky bytosti sú nositeľmi konkrétnej utópie (entelechie alebo životného princípu), ktorá vedie ich vývoj. …Jednotlivci majú túto silu len vďaka svojmu spojeniu v celku. Keby sa húsenica sama chcela zmeniť na motýľa, bola by to pre ňu nesplniteľná úloha. …Existuje aj rozdiel medzi utopistom a reformátorom – teda medzi tvorcom nového sveta a údržbárom exi(s)tujúceho. … Vnútorný „sen“ ľudstva je stále nenaplnený, ale reálna vízia globálnej ľudskej komunity, ľudí solidárnych k iným a spojených vzájomnou starostlivosťou a láskou ku všetkému živému na Zemi je prítomná.“
Tibor Eliot Rostas

Dodatok z diskusie o knihe archa:
„Ten podtitul realita utópie spočíva v tom, že naozaj si mnohé z tých predstáv a konceptov v konkrétnych dobách nevieme predstaviť alebo sa nám zdajú byť veľmi nerealistické a hovoríme im podľa toho slova utopos, že nie sú realizovateľné, nemožné, že sú fikciou, ideálnou predstavou.. pričom akoby sme strácali potenciu napĺnať tieto ideálne predstavy. A to už len tým, že si vopred povieme, že nie sme schopní ich realizovať. …Moja odpoveď je systém priamej demokracie prostredníctvom referend.“

Dodatok 2 z časti Realita utópie
„Snaha túžby ľudskej spoločnosti vytvoriť ideálny štát, dokonalé spoločenstvo, v ktorom bude panovať solidarita, spravodlivosť, slobody a blahobyt, sú predstavami existujúcimi od nepamäti. Túžba žiť šťastne a takomto prostredí vychovávať nové generácie je opodstatnenou požiadavkou zmysluplného života.“

 

Filozof Richard Sťahel o utópiách a neofeudalizme: 
(prepis z relácie Sympsium na rádiu Devín)
Hrozba refeudalizácie… začína niekde tam, ako sa vo verejnom diskurze začína objavovať, že všetci sú klienti niekoho alebo niečoho. Je zaujímavé, že tí, ktorí s týmto newspeakom prišli si vôbec neuvedomujú, aké významové rámce to otvára, no ono to do veľkej miery súvisí s neoliberálnou kontrarevolúciou, slávnym zvolaním, že „neexistuje žiadna alternatíva“, ktoré sa pripisuje Margaret Thatcher a práve utópie sú ukázaním, že existuje alternatíva. A napriek tomu, že tá kniha má 500 rokov, stále je aktuálna, pretože stanovuje presne to, čo sa tu hovorilo, v rámci tej mapy, ktorá zobrazuje miesto, ktoré nieje…totiž každá spoločenská organizácia sa opiera o niečo, čo nie je uskutočnené alebo uskutočniteľné, no má ten ideál, ktorý je niekde za obzorom, maják, ku ktorému sa môže spoločnosť snažiť približovať, pokiaľ ten ideál považuje za spoločensky platný a je všeobecne príjmaný.“

Nikdy som nemyslel, že by sloboda človeka závisela na tom, aby robil, čo chce, ale skôr na tom, aby nikto nerobil, čo nechce.“
J. J. Rousseau

„Zaostávanie spoločenského vedomia za spoločenským bytím sa vysvetľuje tým, že najprv sa mení bytie ľudí, a potom ich vedomie. Toto zaostávanie je podmienené aj životaschopnosťou starých ideí a názorov. Životnosť nie je náhodná: vládnúce triedy používajú všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii, aby sa ich ideológia dostala úplne do krvi všetkým členom spoločnosti. Celý arzenál ideologického vplyvu (tlač, film, rozhlas, televízia, atď.) využíva napríklad súčasná buržoázia na to, aby otrávila vedomie ľudí, aby ich ideologicky odzbrojila. …Vedomie má relatívnu samostatnosť vo svojim vývine. V čom sa prejavuje? Relatívna samostatnosť spočíva v tom, že môže zaostávať za vývinom spoločenského bytia, alebo ho aj predbiehať aj v tom, že sa môže vyvíjať kontinuitne.“ V. F. Afanasiev, Dejiny filozofie

„Ze stejné látky jsme, z níž spřadají se sny a život je jen ostruvek, co ze všechen stran je obklopený spánkem.“ Prospero
Shakespeare: Búrka IV.I. s.76

„Všechny národy….padají čelem k jeho nohám na věčnost. “
— Mírová smlouva s Chetity, Ramses II.

„They’re crying out for love all the time,
But they fail to see the neighbors eyes.
The TV is on the six o’clock news,
And the channels are full color lies.“ Eric Burdon & The Animals, White houses

„Nemôžeš žiť šťastne, aby si pritom nebol múdry, čestný a spravodlivý, ani múdro čestne a spravodlivo, keď nie si šťastný.“ Epikuros

„Keď si urobil bič z povrazov, vyhnal všetkých s ovcami a dobytkom z chrámu a rozsypal mince zmenárnikov a poprevracal ich stoly.“
Evanjelium podľa Jána, 2:15
(triedny boj v Biblii)

„Každé jednotlivé je tak alebo onak aj všeobecné. Topoľ má svoje rozmery, určitý počet vetiev a ich rozloženie, osobitný tvar koreňov…osobité neopakovateľné črty, schopnosti a návyky, záujmy a sklony, chôdzu, spôsob reči má aj daný konkrétny človek. Topoľ aj človek sú jedinečné alebo jednotlivé, no každé jednotlivé, jedinečné neexistuje samo o sebe, bez súvislostí s inými predmetmi a javmi…,“ Afanasiev.

„Beda, kto v mori vidí iba vodu, kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba skaly.“ Andrej Braxatoris Sládkovič

„Nikdy v doterajšej histórii ľudstva nás nežilo na Zemi toľko koľko v súčasnosti a sociálne rozdiely nikdy neboli tak priepastné a nezväčšovali sa tak rýchlo, ako v posledných rokoch.“ Richard Sťahel

„Cesta k dokonalej spoločnosti znamená prekonanie kapitalizmu. O neudržateľnosti neoliberálnej doktríny sa už toho popísalo dosť. Napriek tomu sa v praxi presadzuje. Ideál beztriednej spoločnosti je stále relevantný. Marx mal pravdu v tom, že je možné oslobodiť obyvateľstvo od ekonomickej nevyhnutnosti. Nie ako zlatý vek lenivosti, ale vytvorí sa priestor na sebarealizáciu každého jednotlivca, ktorá nebude podmienená ekonomickým nátlakom. Bohatstvom človeka sú slobodné kreatívne aktivity, v tomto smere žiadne limity neexistujú. Marx takto vnímal voľný čas, pretože pracovný čas námezdne pracujúceho patrí niekomu inému, preto požadoval prekonať odcudzenie a vykorisťovanie,“ futurológ Ladislav Hohoš 

„Existujú hranice oprávneného vplyvu verejnej mienky na individuálnu nezávislosť. Je totiž potrebná aj ochrana proti tyranii prevládajúcich názorov a citov, proti tendencii spoločnosti vnucovať – inými spôsobmi, než sú občianske tresty – svoje vlastné princípy a zvyky ako normy správania sa tým, ktorí s nimi nesúhlasia.“ John Stuart Mill, O slobode, s. 12
(milí liberáli, ja vaše knihy čítam, skúste sa do nich začítať sami a možno sa začnete správať aspoň v súlade s tým, na čo sa hráte)

„Každý predmet má celý rad zvláštnych, len jemu vlastných čŕt- píše Afanasiev – Človek žije na Zemi spolu s množstvom iných ľudí.Keďže ho spájajú s ľuďmi tisíce najrozmanitejších spojení, má s nimi mnoho spoločného. Spomínaný človek má určité povolanie, teda vyznačuje sa určitými črtami, ktoré majú všetci ľudia s týmto povolaním. Človek patrí k určitej triede, národnosti, a preto má určité národné a triedne zvláštnosti. V každom predmete je jedinečné a všeobecné v dialektickej jednote. (pozn. neexistuje teda jedinečnosť bez vzťahu k ostatným) Jedinečné na jednej strane obsahuje všeobecné, a ako povedal Lenin „…neexistuje ináč, len v tej súvislosti, ktorá vedie k všeobecnému.“ Každý individuálny organizmus súvisí so všeobecným – druhom, do ktorého patrí a s ktorým má spoločné črty a cez druh s ešte všeobecnejším – rodom. Len poznanie vzájomných súvislostí, dialektiky jedinečného a všeobecného umožňuje do hĺbky pochopiť celú zložitosť mnohotvárnych procesov objektívnej skutočnosti, odhaliť zákony jej vývoja a správe ich využívať v praktickej činnosti.“ Afanasiev

ROD, KMEŇ, NÁROD podľa marxizmu-leninizmu
Rod je podľa Afanasieva spoločenstvo ľudí, spojené s pokrvnými a majetkovými záväzkami, niekoľko rodov tvorilo kmeň a v otrokárskej a feudálnej spoločnosti vzniká národnosť, založená na spoločnom území, jazyku a kultúry. Národ má také črty ako spoločenstvo územia, no najdôležitejšou črtou národa je spoločenstvo hospodárskeho života; ekonomické zväzky zjendnocuju ľudí. Vytvára sa spoločná mentalita ľudí, ktorá sa prejavuje v historických tradíciách národa, vo zvláštnostiach kultúry a spôsobu života. Marxizmus-leninizmus na rozdiel od pôvodného marxizmu žiada k národnostnej otázke konkrétno historický prístup a je to predovšetkým otázka boja proti koloniálnemu útlaku, za oslobodenie na ceste pokroku. Marxizmus-leninizmus rozlišuje nacionalizmus vládnúcich národov (šovinizmus, rasizmus) a nacionalizmus utláčaných národov (pokrokový, bojujúci proti imperializmu). Práve Leninov prínos je koncepcia národno-oslobodzovacieho hnutia, ktorá vznikla pod vplyvom koloniálnej politiky imperialistických veľmocí, pretože až slobodné národy, môžu upevňovať internacionálne bratstvo.

Vojtech Filip Sobotkovi:
„NATO slúži chaosu v Európe a aby sa opakovala situácia z 1. aj 2. Svetovej vojny. Válčiště bolo v Európe a vyrábali na tom Americké koncerny. Predsa nie sme po 100 rokoch, niekde, kde budeme platiť životmi občanov ČR za to, že niekto bude zarábať?! … Ja chcem vedieť akým spôsobom sa bude ČR podieľať na príčine migrantskej krízy? Tzn. o vojne v Syŕii, o tom či budeme alebo nebudeme v rámci stredomorskej iniciatívy EU riešiť situáciu v Lýbii a či tam vôbec bude s kým jednať – či tam bude prenajatý priestor v prístave, kde sa budú môcť vracať migranti aby sa neutopili v mori, ale aby ani nezaplavovali Európu… Samotné prerozdelenie v kvótach sa má znova obísť..má sa obísť nezmyselným riešením, kedy európska komisia z našich peňazí, ktoré sme tam odviedli dá 10 tísic € na jedného migranta. No to sme sa zbláznili? Oni povedia, my vám to platíme. Kde tie peniaze zoberú, aké projekty budú zrušené a rozdelené? Čo s tým budeme robiť? Keď budeme dostávať tie peniaze, že ich nám sem vnútia. Prečo ste pán premiér nereagoval na kancelárku A. Merkelovú, keď povedala, že sa najskôr spolkové krajiny bránili kvótam, a že sa nebránia. My nie sme žiadna spolková zem! My sme suverénny štát a Angela Merkelová sa tým previnila voči českému národu, mali ste to vrátiť hneď! ….To si nedovolil ešte nikto a vy ste mlčal…. Tak prosím, pán premiér, akým spôsobom sa ČR na jednaniach v rámci NATO a EÚ bude podieľať na riešení príčin krízy a ako sa budeme podieľať na zaistení schengenského priestoru … Vaše vystúpenie mi pripadá nedôstojné premiérovi Českej republiky!“

„Predmety a javy sa rozdvojujú na protikladné stránky, tvoria jednotu protikladov. Protiklady nejestvujú jednoducho vedľa seba, ale naopak, jestvujú iba v stálom protirečení vzájomnom boji. Boj protikladov je vnútorným obsahom, zdrojom vývoja skutočnosti.“
V. G. Afanasiev, Dejiny filozofie, 1964, s. 83

„Internacionalista, ktorý nerešpektuje národné cítenie je rovnako nebezpečný ako národovec, ktorý nevníma internacionálne.“
– Juraj Janošovský

„A čo budeme robiť? Starať sa o záhradu…“ Voltaire, Candide

„První člověk, který připadl na to, aby si ohradil kus půdy a řekl: Toto je moje!, a který našel lidi tak prostoduché, že tomu uvěřili, byl skutečným zakladatelem občanské nerovnosti. Kolik zločinů, válek a vražd, kolik běd a hrůz by býval ušetřil lidstvu ten, kdo by byl vyrval ty kolíky nebo zasypal ten příkop a vzkřikl ke svým bližním: Chraňte se poslouchat tohoto podvodníka! Jste ztraceni, zapomenete-li, že plody země patří všem a země že není ničí.“
– Jean Jacques Rousseau

 

„Tma, ktorú z diaľky bielym svitom klame
pod čiernym nebom zatemnených hviezd,
pristane smútku usúžených miest,
jak temné závoje, alebo temno samé.
A v tej tme samo zdanie svetla kriesi,
jak čiara na tabuli prebíja sa ňou.
To slepý čas, ach, slepý čas sa šmátre jeseňou,
opretý o palicu bielej brezy“
L. Novomeský, Breza v noci, 1941

NA ZÁVER skromná úvaha:

Filozofická otázka… čo je to zvyšujúci sa hospodársky rast vo svete, v ktorom ľudia pojedajú odpadky, spávajú v zime a vlhku na kamennom špinavom chodníku či ako pracujúci majú problém zaplatiť si obyčajné bývanie a stravu? Čo je to hospodársky rast vo svete, v ktorom sú ľudia zadĺžení na dva životy iba za to, že chcú niekde bývať s rodinou? Čo je to hospodársky rast, ak niekto nemá čas na priateľov, rodinu, kreatívne aktivity, pretože strávi 80% svojho času v práci? Toto je ten krásny nový svet…

 

„Ľudské myšlienky sú otrokom ľudského života.“
Wiliam Shakespeare

Z knižnice utopického socializmu: Tommaso Campanella a utópia v znamení Slnka

21.01.2019

Článok vyšiel pôvodne pre DAV DVA (PERNÝ, Lukáš. Z knižnice utopického socializmu: Tommaso Campanella a utópia v znamení Slnka [online]. DAV DVA - kultúrno-politický magazín, 2019. Dostupné viac »

Filozof Ľuboš Blaha proti ministerstvu

13.01.2019

„Vojny sú nesporným zlom; pôsobia straty na životoch a majetku, a námaha, ktorá sa na ne vynakladá, je viac ako dostatočná, aby pri rozumnom použití zabezpečila ľudstvu trvalý blahobyt.“ viac »

VIDEO: Uvedenie knihy a diskusia o alternatívach sociálnej transformácie, ktoré ponúkajú anglo-americkí sociálni filozofi

15.12.2018

Aké praktické alternatívy ponúkajú anglo-americkí sociálni filozofi – uvedenie novej knihy Lukáša Perného "Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie" s osobnosťami viac »

BANSKÁ BYSTRICA, požiar, bytovka, panelák, hasiči

Požiar internátu v Bratislave si vyžiadal desať zranených

23.01.2019 07:23, aktualizované: 07:43

Pri udalosti zasahovalo 43 hasičov z Bratislavy a zo Záchrannej brigády HaZZ v Malackách s 11 kusmi hasičskej techniky.

kongres, donald trump, snemovňa reprezentantov

Snemovňa reprezentantov schválila zákon, ktorý má brániť USA vystúpiť z NATO

23.01.2019 06:43

Zákon sa objavil v situácii, NATO otriasajú spory o výdavky na obranu či rozdielne názory na dohodu o iránskom jadrovom programe.

Minister

VIDEO Stanica Luhanska: Keď sa tisíce ľudí brodí koridorom lemovaným mínami

23.01.2019 06:00

Na jedinom priechode medzi Kyjevom kontrolovaným územím a samozvanou Luhanskou ľudovou republikou je rušno po celý rok. Aj teraz, keď panujú mínusové teploty.

Peniaze, jen, euro, libra, dolár

Bruno Le Maire: Nerovnosť môže viesť ku kolapsu kapitalizmu

23.01.2019 00:00

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire varoval pred možným kolapsom kapitalizmu, ak sa bude prehlbovať ekonomická nerovnosť vo svete.

Lukáš Perný

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 129
Celková čítanosť: 381588x
Priemerná čítanosť článkov: 2958x

Autor blogu

Kategórie