Založ si blog

Žijeme v čase všeobecnej lži!

Nejde o nič nové…tí, ktorí pochopili už vedia.. ale niekto predsa musí povedať, že cisár je nahý aj pre tých, ktorí veria jeho novým šatom…


„Až človek, ktorý sa ocitne na dne, pochopí aká ta realita je. Táto krajina je v hlbokom úpadku, pretože spoločnosť založená výhradne na ekonomickom zisku a ekonomickom raste speje do záhuby. Veľké mená humanistov sú v tejto spoločnosti znevažované a odsúvané mimo záujem. Intelektuálna zdatnosť dnes už nič neznamená, pretože ak človek nevykazuje ekonomické podmienky, nie je pre ňu podstatný. Zmysle vystriedal zisk. Spoločnosť je založená na lži, a ak sa lož stane normou a nedá sa rozlíšiť od pravdy spejeme do záhuby. 1% vlastní všetko a 99% tu v porovnaní s Európskym priemerom živorí. Vzdelanie nič neznamená, pretože aj vo výberových konaniach vítazia známosti, ideologické záujmy a finančná zdatnosť (nie intelekt). Lož sa stala normou – v takejto situácii nedokážete presadiť žiadne hodnoty a vyššie ideály. Cieľom je nová spoločnosť založená na pravde, rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Zmeniť prehĺbenú sociálnu stratifikáciu, ktorú tvoria extrémne bohatí a extrémne chudobní. Konzum drží ľudí izolovaných a je to akýsi balzam, ktorý v nich vytvára pasívny postoj. Na jednej strane máme hyperkonzumného, hyperaktívneho jedinca a potom človeka bez práce, ktorý už nemá nič a nemá čo stratiť. Často sa stáva, že hyperkonzumný jedinec stratí v neviazanom pracovnom pomere krátkodobú prácu a ocitne sa na druhej strane barikády. A to sa môže stať každému: dneska menežér, zajtra na ulici. Kľúč je prebudiť ľudí aby si uvedomili, že konzum a mizéria sú prepojené cez mediálnu manipuláciu a pseudopotreby, ktorú spája pocit pseudoslobody, ktorý nás drží v matrixe. Ďalší problém je, že práce bude menej a menej vďaka novým technológiám (ako 3D tlačiarne) bude aj čoraz menej pracovných miest. Bude viac a viac „spoločensky neužitočných ľudí“, ktorí nevykazujú ekonomický zisk. Jedno z východísk je Iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem, avšak táto iniciatíva je až otázkou po-revolučnej spoločnosti. V novej spoločnosti by mala vykvitnúť tvorivosť. Ďalšia dôležitá vec je, že ak sa nevyrieši problém prepojenia súkromného a verejného sektora, nezmeníme nič. Táto chobotnica je tak sofistikovaná, že ju ani nemožno podrobne vypátrať a odhaliť. Čo sa novej studenej vojny týka – popravde nefandím ani jednej, a ani druhej strane. Nepodporujem zbrojenie na západe a ani na východe. Podporujem myšlienku Zjednotení za mier. We are all one! Máme tu totiž novú studenú vojnu, ktorá môže mať ešte fatálnejšie dôsledky ako tá predtým. Možnosť vojny nás môže buď úplne zničiť alebo uviesť do barbarstva. Musíme to zmeniť, Ak to nezmeníme, požerieme sa tu navzájom. Avšak revolúcia to nesmie byť farebná, organizovaná zhora, ale revolúcia zdola. V tom však hrá veľa úloha prevzatia hegemónie a najmä kultúrnej hegemónie. Aj keď možno sami nič nedokážeme, ale aspoň pre budúce generácie si budeme môcť povedať, že my sme boli tí, ktorí to chceli zmeniť a boli proti tomu. Zodpovednosť si nás karmicky počka, pretože žijeme v kruhu minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Nie je to o ľavičiarstve, je to o zdravom rozume a cite. Za osud 7 miliard ľudí zodpovedajú samotní ľudia.
Alebo dáme LSD politikom?“

Niekoľko dôležitých citácií

Slavoj Žižek: „Súčasná éra sama seba sústavne vydáva za postideologickú, ale toto popieranie ideológie je faktickým dôkazom, že viac než kedy predtým sme od ideológie závislí (s.52)….Globálna dimenzia kapitalizmu môže byť uchopená len ako pravda zbavená významu, ako „Reálno“ globálne trhového mechanizmu. Vydávanie kapitalizmu za neutrálny sociálny mechanizmus je ideológiou a dokonca utopickou ideológiou. Kapitalizmus je prvý socio-ekonomický řád, ktorý totalizuje význam: nie je globálny v rovine významu (neexistuje žiadny „kapitalistický svetonázor, kapitalistická civilizácia“)..s.36 „Je to sebaoslepujúca „iracionalita“, ktorá korešponduje s „iracionalitou“ nižších tried, ktoré volia PROTI SVOJMU ZÁUJMU ako ďalší doklad sugestívneho presvedčovania ideológie. Tak ako láska je slepá, tak aj ideológie, aj keď ľudia chytený v jej pazúroch slepí nie sú.“

Erich Fromm: „Marx učil, že luxus je rovnaká neresť ako chudoba a že našim cieľom by malo byť: viac byť a nie viac mať.“ (Fromm, Mít nebo být)

„V rozvinutej industriálnej spoločnosti prevláda pohodlná bezkonfilktná, demokratická nesloboda, ktorá je znakom technického pokroku. … Od samého počiatku nebola sloboda podnikania vôbec žiadnym požehnaním. Ako sloboda pracovať alebo hladovať znamenala pre prevažnú väčšinu obyvateľstva trápenie, neistotu a strach. Keby indivídum nebolo donútené osvedčovať sa na trhu ako slobodný ekonomický subjekt a tento druh slobody by zmizol, bola by to jedna z najväčších vymožeností civilizácie.“
Herbert Marcuse, Jednorozmerný človek

„Najčastejšie sa iracionalita neslobody prejavuje v stále intenzívnejšom podmanení indivíduí obrovským produkčným a distribučným aparátom, v deprivatizácii voľného času a takmer nerozlišiteľnom splývaní konštruktívnej a deštruktívnej práce. …Tak sa stáva iracionalita formou spoločenského rozumu, rozumom všeobecným.“ Herbert Marcuse

Marcuse: „Študentská opozícia v USA je sama časťou väčšej opozície, ktorú všeobecne označujeme ako novú ľavicu „the new left.“ … Skladá sa z intelektuálov, zo skupín hnutí za občianske práva a z mládeže, zvláštne z radikálnych prvkov mládeže, a taktiež z takých, ktorí sa na prvý  pohľad vôbec nejavia politicky – hippies. …Domnievam sa, že táto neortodoxná konštelácia opozície je verný reflex autoritatívnej demokratickej spoločnosti výkonu „jednorozmernej“ spoločnosti, ktorej hlavným zmyslom je integrácia ovládanej triedy na veľmi materiálnom, veľmi reálnom základe, totiž na pôde riadenia a uspokojovaní potrieb, ktoré zase reprodukujú monopolný kapitalizmus – riadené a potlačené vedomie.“ (MARCUSE, H. 1969. Psychoanalýza a politika. Praha: Svoboda. 1969. s.54 -5

Lipovetsky Gilles: „Na jednej strane stojí podnikavý a hyperaktívny jedinec, ktorý sa raduje z rýchleho a intenzívneho prežívania času, na druhej strane je potom jedinec poznamenaný nedostatkom, teda bez práce, finančných zdrojov, zničený prázdnotou času vo svojom živote.“
LIPOVETSKY, G. 2013. Hypermoderní doba. Praha: PROSTOR. 2013. ISBN 978-80-7260-283-4, s. 90

Marcuse: „nepravé potreby sú tie, ktoré indivíduu ukladajú partikulárne spoločenské sily, majúce záujmy o jeho potlačenie: tie potreby, ktoré zvečňujú drinu, agresivitu, biedu a nespravodlivosť. Ich uspokojovanie môže byť pre indivíduum vrcholne radostné, avšak toto šťastie nie je stavom, ktorý sa musí uchovávať a chrániť, lebo slúži tomu, aby tlmil vývoj schopností poznávať nemoc celku a využívať šancu k liečeniu tejto nemoci“

Žižek: „Co je třetí pilulka? Rozhodně to není žádná transcendentální pilulka, která nám umožní nějakou umělou a fast foodovou náboženskou zkušenost…je to pilulka, která mi umožní vnímat ne realitu za iluzí, ale realitu v iluzi samotné…“

Gramsci : „Problém, ako sformovať intelektuálnu vrstvu spočíva v tom, že treba človeka kriticky vychovať k intelektuálnej aktivite, ktorá je do určitej miery rozvinutá u každého.“

Robespierre: „Ale ešte niečo musí stáť mi ctnosťou a jej vrahmi. Občania, bol som zrodený pre boj so zločinom, nie aby som sa naň prizeral. Poznám iba dve strany tohto konfliktu. Tých občanov v ktorých srdciach horí posvätný oheň spravodlivosti, slobody a mieru. A tých, pre ktorých revolúcia nie je ničím iným, než obyčajnou deštrukciou menšieho zla väčším a tých, ktorých srdcia sú prázdne a sú ovládané zvieracím silama hrabavosti a podlého strachu, korupcie a ctižiadosti. K čomu je mi život, v ktorom pravdu a lož nikto nerozozná. Budeme budovať túto skvelú republiku na tom najvznešenejšom a Bohu najpodobnejšiemu, čo je v človeku? Alebo zvolíme cestu beznádeje, k večnému opakovaniu zla a hriechov nášho slabého JA!?“ Maximilian Robbespiere

Laco Novomeský: “ Marx a Engels priraďovali Slovákov medzi „národy bez histórie“. Mali na zreteli národy na nízkom stupni hospodárskeho rozvoja, bez vážnych podmienok pre revolučné oslobodenecké hnutia. Ich kontra-revolučnosť, resp. okolnosť, prečo nemohli hrať revolučnú úlohu, vysvetľovali tým, že im chýbali – popri subjektívnych príčinách i hospodárske predpoklady. A vskutku: v tomto slovenskom hnutí nie je trieda, ktorá by reprezentovala Slovákov ako národ.“

„K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.“
Jean-Jacques Rousseau

„Niekto povie, že sily jednotlivca nestačia na ktovieaké zmeny. To je len čiastočná pravda, lebo jednotlivec sa môže združiť so všetkými, čo chcú tú istú zmenu, a ak ide o rozumnú zmenu, jednotlivec sa môže znásobiť ohromujúcim násobkom a dosiahnuť oveľa radikálnejšiu zmenu, ako sa môže zdať na prvý pohľad. Jednota ľudského rodu nie je daná biologickou prirodzenosťou človeka … ľudská prirodzenosť je súhrn spoločenských vzťahov. Akýkoľvek historický čin môže byť uskutočnený kolektívnym človekom, čiže predpokladá, že sa dosiahne kultúrno-sociálna jednota, čím sa tisíc rozptýlených vôlí s rôznorodými cieľmi spojí v úsilí o dosiahnutie rovnakého cieľa na základe jedného spoločného svetonázoru.“
Antonio Gramsci

„Všetci stojíme na jednom javisku veľkého sveta a čokoľvek sa tu koná, dotýka sa všetkých.“
J. A. Komenský: Jedného je potreba, 1668

„To tell the truth is revolutionry!“ Antionio Gramsci

„In a time of universal deceit – telling the truth is a revolutionary act.“ George Orwell

Tolikrát jsi člověkem, kolik máš hejtrů.“ Tomáš Schejbal

„Podliezavosť robí „priateľov“, pravda vytvára nenávisť. Priateľstvo môže pretrvávať jedine medzi dobrými ľuďmi. Je lepšie bezprávie znášať ako vytvárať.“ Cicero

Ľuboš Blaha a noví davisti v Bardejove: „Sila je v kolektíve! “

23.03.2019

21. marca 2019 sa pod záštitou o. z. DAV DVA konala verejná diskusia s filozofom, politológom a predovšetkým poslancom NRSR, PhDr. Ľubošom Blahom, PhD v Bardejove. Blaha je taktiež predseda výboru viac »

Výročie Parížskej komúny, prvý historický pokus o vládu ľudu s globálnym dosahom

18.03.2019

Článok bol pôvodne publikovaný na DAV DVA. Od 18. marca 1871 do 28. mája 1871 fungovala tzv. Parížska komúna. Prvý krát v dejinách sa uskutočnila, aj keď iba na krátky historický záblesk, viac »

Z knižnice utopického socializmu: Nová Atlantída Francisa Bacona, utopické science-fiction

14.03.2019

Článok vyšiel pôvodne pre DAV DVA (PERNÝ, Lukáš. Z knižnice utopického socializmu: Nová Atlantída Francisa Bacona, utopické science-fiction [online]. DAV DVA – kultúrno-politický magazín, viac »

dve percentá dane, Pravda, 2%

1. Šachový klub Košice

24.03.2019 00:45

Sme treti najmasovejší šachový klub na Slovensku, s účasťou od 1. ligy až po mestskú ligu v Košiciach. Našou snahou je skvalitniť šachový život v Košiciach.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Skate Žilina

24.03.2019 00:39

Sme občianske združenie, ktoré sa venuje výchove mladých krasokorčuliarov, športu, ktorý je nielen krásny, ale všestranné rozvíja osobnosť dieťaťa.

Ľudová hudba Bystrianka

Ľudová hudba Bystrianka

24.03.2019 00:31

Naša ľudová hudba, tanečná, spevácka a detská skupina Bystrianka uchováva a šíri nehmotné kultúrne dedičstvo v podobe tradičnej slovenskej piesne, tanca a ľudovej hudby.

Krasokorčuliarky, o.z.

Krasokorčuliarky, o.z.

24.03.2019 00:20

Sme občianske združenie, ktoré finančne podporuje talentované krasokorčuliarky.

Lukáš Perný

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 137
Celková čítanosť: 403624x
Priemerná čítanosť článkov: 2946x

Autor blogu

Kategórie